Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku


Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Sanoku informuje, że wnioski w ramach tarczy antykryzysowej ustawy COVID-19 o:

 • Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne realizowane na podstawie
  art. 15 zzb, 15 zze oraz 15 zze2,
 • Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych na podstawie art. 15 zzc,
 • Niskooprocentowane pożyczki z Funduszu Pracy udzielane na podstawie art. 15zzd oraz 15 zzda,

można składać do dnia 10.06.2021 r.

Ważna informacja dla interesantów PUP.

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku informuje, że w przypadku osobistego kontaktu z urzędem obowiązuje zachowanie reżimu sanitarnego
(maseczka ochronna, dezynfekcja rąk, zachowanie odstępu).

 

Osoby, które nie będą stosowały się do wymienionych zasad nie będą przyjmowane !


Rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy jest możliwa wyłącznie za pośrednictwem portalu praca.gov.pl.

Pełna rejestracja – jest wymagany podpis zaufany ePUAP lub kwalifikowany podpis elektroniczny. Przesłanie wniosku elektronicznego nie jest równoznaczne
z uzyskaniem statusu osoby bezrobotnej. Jeżeli zostaną spełnione warunki określone w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, nadanie statusu osoby bezrobotnej następuje z dniem wniesienia wniosku elektronicznego wraz z załącznikami, niezależnie od tego, w którym dniu otrzymają Państwo decyzję z urzędu.

Zgłoszenie do rejestracji - nie jest wymagany podpis zaufany ePUAP lub kwalifikowany podpis elektroniczny. Po otrzymaniu zgłoszenia pracownik Powiatowego Urzędu Pracy w Sanoku skontaktuje się telefonicznie z osobą ubiegającą się o zarejestrowanie jako bezrobotny lub poszukujący pracy.
Jeżeli zostaną spełnione warunki określone w w/w ustawie nadanie statusu osoby bezrobotnej następuje z dniem przeprowadzonej rozmowy telefonicznej.

 

Osoby, które nie dysponują profilem zaufanym ePUAP, a posiadają dostęp do konta elektronicznego w banku mają możliwość potwierdzenia swojej tożsamości i założenia profilu zaufanego ePUAP bez konieczności wizyty w punkcie potwierdzającym. Szczegółowe informacje w tym zakresie na stronie pz.gov.pl

Dokumenty potrzebne do rejestracji osoby bezrobotnej.
Jak zarejestrować się elektronicznie - instrukcja

Zachęcamy osoby, które chcą się zarejestrować jako bezrobotne jedynie w celu uzyskania ubezpieczenia zdrowotnego, do rozpatrzenia możliwości zgłoszenia do tego ubezpieczenia przez członka rodziny ( Ubezpieczenie zdrowotne członków rodziny )

Wniosek o wyrejestrowanie z rejestru osób bezrobotnych i poszukujących pracy lub wniosek o wydanie zaświadczenia należy składać poprzez:
 • portal praca.gov.pl
 • skrzynkę podawczą e-PUAP /PUP_SANOK/SkrytkaESP
 • pocztę email sekretariat@sanok.praca.gov.pl (podpisany własnoręcznie wniosek o wyrejestrowanie załączyć w formie pliku)
 • pocztą tradycyjną 38-500 Sanok ul.Rymanowska 20A
 • skrzynkę podawczą znajdującą się przy wejściu do budynku A urzędu

W przypadku konieczności bezpośredniego kontaktu w innych sprawach, należy wcześniej umówić się telefonicznie z właściwym pracownikiem w celu uzgodnienia terminu i godziny wizyty:

Centrala telefoniczna - 13 46 570 10
Potwierdzenie zgłoszenia gotowości do podjęcia zatrudnienia - 13 46 570 06
Staże - 13 46 570 45, 13 46 570 52
Szkolenia - 13 46 570 61
Prace interwencyjne - 13 46 570 57, 13 46 570 55
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej - 13 46 570 51
Wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy - 13 46 570 56
Bony zasiedleniowe - 13 46 570 59
Krajowy Fundusz Szkoleniowy - 13 46 570 65
 
Osoby posiadające podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP lub kwalifikowany podpis elektroniczny nadal zachęcamy do korzystania z pozostałych usług elektronicznych oferowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku.
 

Informacja o umorzeniu pożyczek
na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej
 

Na podstawie art. 15zzd ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 ze zm.) pożyczka  wraz z odsetkami podlega umorzeniu pod warunkiem, że Pożyczkobiorca przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia, będzie prowadził działalność gospodarczą. Umorzenie pożyczki następuje z urzędu, bez konieczności składania wniosku o umorzenie. Niespełnienie warunku skutkującego umorzeniem pożyczki, powoduje obowiązek
jej spłaty.

Informację pisemną wraz z harmonogramem spłaty pożyczki otrzymają wyłącznie przedsiębiorcy, którzy nie spełnią warunku umorzenia.
 
Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku, po zweryfikowaniu na podstawie danych zawartych w CEIDG/KRS warunku dotyczącego prowadzenia działalności gospodarczej umorzył z urzędu niżej wykazane pożyczki wraz z odsetkami.
Informacja o umorzonych pożyczkach, z powołaniem na numer umowy (wskazany w piśmie Urzędu wraz z przekazaną umową pożyczki) zawarta jest w Wykazie umorzonych pożyczek. Wykaz będzie sukcesywnie aktualizowany.

 

Wykaz umorzonych pożyczek

Informacja dotycząca umorzenia pożyczki dla mikroprzedsiębiorców art. 15 zzd
 

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, wprowadzona została zmiana warunków umorzenia pożyczki. Zgodnie z obowiązującym brzmieniem art. 15zzd ust.7 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych - pożyczka wraz z odsetkami podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

Umorzenie pożyczki nastąpi z urzędu, bez konieczności składania wniosku o umorzenie.

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku informuje, że w związku ze zmianą
banku obsługującego tut. Urząd Pracy zmianie ulega:

numer rachunku bankowego

Funduszu Pracy.

Numer nowego rachunku - Bank Gospodarstwa Krajowego
04 1130 1105 0005 2484 8120 0005

Pracodawcy wpłacający za oświadczenia i zezwolenia dotyczące zatrudnienia cudzoziemców  Numer nowego rachunku - Bank Gospodarstwa Krajowego

85 1130 1105 0005 2484 8120 0002

W/w rachunki aktualne są od 01.05.2020r.
Czytaj więcej w temacie: Aktualności

6,4%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu marca 2021r.
Stopa bezrobocia stan na koniec lutego 2021 roku

 • 1.200,00 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.440,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 600,00 zł Dodatek aktywizacyjny
 • 32.747,88 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
 
 
Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku
Adres ul. Rymanowska
38-500 Sanok
Telefon 13 46 570 00 Centrala
13 46 570 11 Sekretariat
13 46 570 10 Informacja
13 46 570 06 Pośrednictwo Pracy
Fax 13 46 570  01
e-mail rzsa@praca.gov.pl
wojwództwo woj. podkarpackie
NIP 687-12-59-655
REGON 370487260
Skrzynka Podawcza /PUP_SANOK/SkrytkaESP
BIP https://pup_sanok.bip.gov.pl/
   
Obraz przedstawia budynek Powiatowego Urzędu Pracy w Sanoku
 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę