Ochrona danych osobowych - Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku


Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych – Dz.Urz.UE L Nr119/1) zwane dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż:
 
 1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku, ul. Rymanowska 20A, 38-500 Sanok, reprezentowany przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy, dane kontaktowe: numer telefonu 134657011, fax 134657001, adres email sekretariat@sanok.praca.gov.pl.
   
 2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych – dane kontaktowe:
  adres email sniznik@sanok.praca.gov.pl.  
   
 3. PUP przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, e,  oraz w przypadku danych osobowych szczególnych kategorii art. 9 ust.2 lit.g Rozporządzenia, na podstawie przepisów ustawy  z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1265, z późn.zm.) i aktów wykonawczych do ustawy oraz na podstawie innych przepisów prawa, w celu realizacji zadań z nich wynikających.
   
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
   
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z przepisami archiwalnymi, tj. Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r.     w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz.67 i Dz. U. z 2011 r. Nr 27, poz.140), o ile przepisy szczegółowe nie określają innego terminu przechowywania.
   
 6. W związku z przetwarzaniem przez Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, a także w zakresie wynikającym z przepisów: prawo do przeniesienia danych, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
   
 7. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
   
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w związku z wykonywaniem zadań wynikających z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz jej aktów wykonawczych. W przypadku niepodania danych osobowych, nie jest możliwa realizacja zadań ustawowych, w tym zapewnienie pomocy określonej w ustawie, prowadzenie postępowań kontrolnych, wydawanie decyzji, weryfikacja uprawnień i danych.
 
 
 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę