CAZ - Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku


CAZ


Logo Centrum aktywizacji zawodowej

Uprzejmie informujemy, że w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sanoku utworzone zostało Centrum Aktywizacji Zawodowej (CAZ).


Centrum Aktywizacji Zawodowej jest wydzieloną organizacyjnie częścią urzędu, która obejmuje:


DZIAŁ POŚREDNICTWA PRACY (PPZ)

Do zakresu działań Działu Pośrednictwa Pracy w szczególności należy:
 

Logo Centrum aktywizacji zawodowej

 1. Udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia, a także pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych.
 2. Pozyskiwanie ofert pracy.
 3. Upowszechnianie ofert pracy, w tym przekazywanie ofert do internetowej bazy ofert pracy udostępnianej przez ministra właściwego do spraw pracy.
 4. Udzielanie pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, w związku ze zgłoszoną ofertą pracy.
 5. Informowanie bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy w tym monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie Sanockim.
 6. Inicjowanie i organizowanie kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy  z pracodawcami.
 7. Współdziałanie z powiatowymi urzędami pracy w zakresie wymiany informacji o możliwościach uzyskania zatrudnienia i szkolenia na terenie ich działania.
 8. Informowanie bezrobotnych o przysługujących im prawach i obowiązkach.
 9. Świadczenie usług z zakresu sieci EURES.
 10. Realizowanie przedsięwzięć mających na celu rozwiązanie lub złagodzenie problemów związanych z planowanymi zwolnieniami grupowymi pracowników.
 11. Współudział w przygotowaniu i realizacji projektów lokalnych na rzecz aktywizacji bezrobotnych.
 12. Badanie i analizowanie sytuacji na lokalnym rynku pracy w związku z postępowaniem o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca.
 13. Udzielanie informacji o zawodach, rynku pracy oraz możliwościach szkolenia i kształcenia.
 14. Udzielanie porad z wykorzystaniem standaryzowanych metod ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie lub zmianę zatrudnienia, a także badanie zainteresowań i uzdolnień zawodowych.
 15. Kierowanie na specjalistyczne badania psychologiczne i lekarskie umożliwiające wydawanie opinii o przydatności zawodowej do pracy i zawodu albo kierunku szkolenia.
 16. Inicjowanie, organizowanie i prowadzenie grupowych porad dla bezrobotnych i poszukujących pracy.
 17. Udzielanie informacji i doradztwa pracodawcom w zakresie doboru kandydatów do pracy na stanowiska wymagające szczególnych predyspozycji psychofizycznych.
 18. Udzielanie porad indywidualnych i grupowych.
 19. Współpraca ze szkołami oraz poradniami psychologiczno - pedagogicznymi.
 20. Planowanie szkoleń zgodnie z potrzebami rynku pracy.
 21. Współpraca z instytucjami szkolącymi i partnerami rynku pracy.
 22. Informowanie o możliwościach i zasadach korzystania ze szkoleń proponowanych przez urząd pracy.
 23. Diagnozowania zapotrzebowania na zawody, specjalności i kwalifikacje na rynku pracy.
 24. Organizacja szkoleń grupowych i indywidualnych, przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji; zawieranie umów szkoleniowych z instytucjami szkoleniowymi, kierowanie osób na szkolenia, monitorowanie przebiegu szkoleń, prowadzenie analiz skuteczności i efektywności szkoleń.
 25. Udzielanie pożyczki na sfinansowanie kosztów szkolenia.
 26. Finansowanie studiów podyplomowych.
 27. Inicjowanie i organizowanie przygotowania zawodowego dorosłych.
 28. Organizacja i planowanie szkoleń dla osób niepełnosprawnych.
 29. Współpraca z PCPR w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.
 30. Inicjowanie, wspieranie i prowadzenie Klubu Pracy dla osób bezrobotnych, poszukujących pracy.
 31. Przygotowanie i przeprowadzanie sesji szkoleniowych według programu Klubu Pracy.
 32. Przygotowanie i realizacja zajęć aktywizacyjnych.
 33. Tworzenie dostępu do informacji i elektronicznych baz danych.
 34. Sporządzanie sprawozdań i informacji dla potrzeb statystyki i analiz rynku pracy.


DZIAŁ RYNKU PRACY (PP)

Do zakresu działań Działu Rynku Pracy w szczególności należy:

Logo Centrum aktywizacji zawodowej
 1. Gospodarowanie i pozyskiwanie dodatkowych środków z Funduszu Pracy.
 2. Udział w realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych.
 3. Kwalifikowanie bezrobotnych do grup osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy.
 4. Przyjmowanie i analiza wniosków, negocjowanie warunków organizacji miejsc pracy, przygotowywanie umów w ramach:
  - prac interwencyjnych;
  - robót publicznych;
  - staży;
 5. Przygotowywanie dokumentacji do finansowego rozliczenia i oceny:
  - prac interwencyjnych;
  - robót publicznych;
  - staży;
 6. Przyjmowanie planów realizacji prac społecznie - użytecznych.
 7.  Zawieranie porozumień i przygotowanie dokumentacji do finansowego rozliczenia organizowanych prac społecznie -użytecznych.
 8. Zwrot kosztów przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia określonych w ustawie.
 9. Przyjmowanie, analiza i realizacja wniosków o refundację kosztów poniesionych z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego.
 10. Prowadzenie spraw z zakresu refundacji kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub nad osobą zależną osobom bezrobotnym podejmującym zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, skierowanym na staż, przygotowanie zawodowe dorosłych lub szkolenie.
 11. Finansowanie stypendium w związku z nauką w szkole.
 12. Realizowanie zadań związanych z:
  - refundacją kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego;
  - przyznawaniem bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej;
  - refundacją kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa dotyczących podjęcia działalności gospodarczej.
 13. Bieżąca analiza stanu wykorzystania i zaangażowania środków Funduszu Pracy.
 14. Ocena efektywności realizowanych projektów.
 15. Przeprowadzanie kontroli z zakresu realizacji umów cywilno - prawnych, dotyczących instrumentów rynku pracy.
 16. Sporządzanie sprawozdań i informacji dla potrzeb statystyki i analiz rynku pracy.

 

Logo Centrum aktywizacji zawodowej

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę