Krajowy Fundusz Szkoleniowy - Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku


Krajowy Fundusz Szkoleniowy

POWIATOWY URZĄD PRACY W SANOKU

Środki Funduszu Pracy w formie Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) przeznaczone są na finansowanie kształcenia pracowników i pracodawców.
Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań rynku pracy. Zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy powinno poprawić zarówno pozycje firm jak i samych pracowników na rynku pracy.

Środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego mogą zostać przeznaczone na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy, w tym m. in:
- kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą;
- egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych;
- badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu;
- ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.W roku 2019 Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ustalił następujące priorytety dotyczące wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego t. j.:
 

 • wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają świadectwa dojrzałości;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników pochodzących z grup zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonych przez MRPiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych pochodzących z grup, o których mowa w art. 4 ust 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywizacji Zawodowej;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego instruktorów praktycznej nauki zawodu, nauczycieli kształcenia zawodowego oraz pozostałych nauczycieli, o ile podjęcie kształcenia ustawicznego pozwoli im pozostanie w zatrudnieni;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia.

Priorytety wydatkowania środków rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2019r.
 

 • wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społeczne, Warsztatów Terapii Zajęciowej;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczeniem o niepełnosprawności;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy;

 

Pracodawca może otrzymać środki KFS na sfinansowanie kształcenia ustawicznego podejmowanego przez siebie i swoich pracowników w wysokości:
 
 • do 80% kosztów kształcenia ustawicznego - jeśli wnioskodawca należy do grupy małych i średnich przedsiębiorstw, nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika (mały przedsiębiorca to przedsiębiorca, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych, zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro; średni przedsiębiorca to przedsiębiorca, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro);  
 • do 100% kosztów kształcenia ustawicznego - jeśli wnioskodawca należy do grupy mikroprzedsiębiorców, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika (mikroprzedsiębiorca to przedsiębiorca, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro).
 
 
UWAGA:
Wsparcie może być przyznane tylko przed rozpoczęciem kształcenia. Dlatego wnioski należy składać
z odpowiednim wyprzedzeniem, niezbędnym do ich rozpatrzenia przez Starostę.
 
Starosta rozpatruje wnioski wraz z załącznikami, złożone w terminie naboru ogłoszonego na tablicy informacyjnej w siedzibie powiatowego urzędu pracy oraz na stronie internetowej urzędu.
 
W przypadku gdy wniosek jest wypełniony nieprawidłowo, starosta wyznacza pracodawcy termin nie dłuższy niż 14 dni do jego poprawienia.
 
Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia, o czym informuje się pracodawcę na piśmie, w przypadku:

1) niepoprawienia wniosku we wskazanym terminie
2) niedołączenia wymaganych załączników
3) złożenia wniosku poza terminem naboru
 

Dokumenty dot. KFS są opublikowane w zakładce:

Urząd/ Dokumenty do Pobrania/ Pracodawcy i przedsiębiorcy  Krajowy Fundusz Szkoleniowy
 
Przydatne Linki:
Barometr Zawodów

 
Szczegółowe informacje: Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku ul. Rymanowska 20 A 38-500 Sanok,
Budynek A pok. Nr 3, lub telefonicznie pod numerami 13-46-570-61, 13-46-570-65.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę