Krajowy Fundusz Szkoleniowy - Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku


Krajowy Fundusz Szkoleniowy

NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO

 
Wnioski przyjmowane będą od dnia 18 lutego 2021 r. do dnia 5 marca 2021 r.
 
Wnioski można składać w formie:
 • papierowej (osobiście w siedzibie Urzędu, za pośrednictwem poczty lub kuriera) – o zachowaniu terminu decyduje data wpływu wniosku do PUP
 • elektronicznie (wniosek oraz załączniki powinny być opatrzone: kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej).
Wnioski złożone poza wskazanym terminem oraz w innej formie niż wskazana w niniejszym komunikacie nie będą podlegały rozpatrzeniu. 
Środki będą przyznawane zgodnie z „Zasadami finansowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w ramach KFS w 2021 r.", z którymi Pracodawca jest zobowiązany zapoznać się przed przystąpieniem do wypełniania wniosku.

O pomoc w 2021 roku mogą ubiegać się Pracodawcy, których wnioski spełniają wymagania przynajmniej jednego z priorytetów  Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii:

Priorytet 1. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych w firmach, które na skutek obostrzeń  zapobiegających  rozprzestrzenianiu  się  choroby  COVID-19,  musiały ograniczyć swoją działalność;

Priorytet  2.Wsparcie  kształcenia  ustawicznego  pracowników  służb  medycznych, pracowników służb socjalnych, psychologów, terapeutów, pracowników domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych, prywatnych domów opieki oraz innych placówek dla seniorów/osób chorych/niepełnosprawnych, które bezpośrednio pracują
z osobami chorymi na COVID-19 lub osobami z grupy ryzyka ciężkiego przebiegu tej choroby;
 
Priorytet 3. Wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w powiecie sanockim zawodach deficytowych; barometr zawodow powiat.

Priorytet 4. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;

Priorytet 5. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem;

Priorytet  6. Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy, w tym także technologii i narzędzi cyfrowych;

Priorytet 7. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają świadectwa ukończenia szkoły lub świadectwa dojrzałości;

Priorytet 8. Wsparcie realizacji szkoleń dla instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź  osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego.

Do wniosku Pracodawca ma obowiązek dołączyć:
 1. zaświadczenia lub oświadczenie o pomocy de minimis, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1;
 2. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2;
 3. kopię dokumentu potwierdzającego oznaczenie formy prawnej prowadzonej działalności - w przypadku braku wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i  Informacji o Działalności Gospodarczej np. kserokopię umowy spółki prawa cywilnego wraz z ewentualnymi wprowadzonymi do niej zmianami, statut w przypadku stowarzyszenia, fundacji czy spółdzielni lub inne właściwe dokumenty;
 4. program kształcenia ustawicznego lub zakres egzaminu, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3;
 5. wzór dokumentu potwierdzającego kompetencje nabyte przez uczestników, wystawianego przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego, o ile nie wynika on z przepisów powszechnie obowiązujących;
 6. pełnomocnictwo – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 (jeżeli dotyczy danego wnioskodawcy);
 7. oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych pracodawcy z realizatorem kształcenia ustawicznego – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6;
 8. informację z instytucji szkoleniowej – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 (jeżeli dotyczy danego wnioskodawcy);
 9. informację dotycząca studiów podyplomowych – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 8 (jeżeli dotyczy danego wnioskodawcy);
oraz oświadczenie dotyczące wybranego przez pracodawcę priorytetu:
 1. oświadczenie dotyczące priorytetu nr 1 – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4a;
 2. oświadczenie dotyczące priorytetu nr 2 – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4b;
 3. oświadczenie dotyczące priorytetu nr 3 – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4c;
 4. oświadczenie dotyczące priorytetu nr 4 – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4d;
 5. oświadczenie dotyczące priorytetu nr 5 – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4e;
 6. oświadczenie dotyczące priorytetu nr 6 – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4f;
 7. oświadczenie dotyczące priorytetu nr 7 – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4g;
 8. oświadczenie dotyczące priorytetu nr 8 – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4h.

Niedołączenie ww. załączników skutkować będzie pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia, o czym pracodawca zostanie poinformowany na piśmie.

Przy rozpatrywaniu wniosków Urząd uwzględnia:

 1. zgodność dofinansowywanych działań z co najmniej jednym z ustalonych priorytetów wydatkowania środków KFS na dany rok;
 2. zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy;
 3. koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku;
 4. posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego;
 5. w przypadku kursów – posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego;
 6. plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS lub plany rozwoju firmy w przypadku pracodawcy;
 7. możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku, z uwzględnieniem przyznanego limitu.
W sytuacji, gdy zainteresowanie pracodawców skorzystaniem ze środków KFS przekroczy limit wydatków przyznany na powiat, przy rozpatrywaniu wniosków Urząd może uwzględnić również poniższe kryteria:
 1. w pierwszej kolejności środki przeznaczone będą na finansowanie kursów,
 2. preferowane będą kursy umożliwiające zdobycie kwalifikacji zawodowych lub uprawnień zawodowych (szkolenia zawodowe bez tzw. „miękkich"),
 3. pierwszeństwo w przyznaniu dofinansowania otrzymają pracodawcy niekorzystający
  w latach 2019-2020 ze wsparcia w ramach KFS.
 
Obowiązujące „Zasady finansowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w ramach KFS w 2021 r." oraz formularz wniosku wraz z wymaganymi załącznikami dostępne są na stronie internetowej:
link www.sanok.praca.gov.pl (Zakładka: Urząd / Dokumenty do pobrania).

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:
(13) 465 70 65, (13) 465 70 61
 
Przydatne Linki:

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę