Krajowy Fundusz Szkoleniowy - Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku


Krajowy Fundusz Szkoleniowy

POWIATOWY URZĄD PRACY W SANOKU

Środki Funduszu Pracy w formie Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) przeznaczone są na finansowanie kształcenia pracowników i pracodawców.
 
Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące
 z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań rynku pracy. Zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy powinno poprawić zarówno pozycje firm jak i samych pracowników na rynku pracy. Środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego mogą zostać przeznaczone na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy, w tym m. in:
- kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą;
- egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych;
- badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu;
- ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

W roku 2020 Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ustalił następujące priorytety dotyczące wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego t. j.:
 
 • wsparcie kształcenia ustawicznego dla osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;
 • wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie  lub województwie zawodach deficytowych;
 •  wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z rozwojem w firmach technologii
  i zastosowaniem wprowadzonych przez firmy narzędzi pracy;
 •  wsparcie kształcenia ustawicznego w obszarach/branżach kluczowych dla rozwoju powiatu/województwa wskazanych w dokumentach strategicznych/planach rozwoju;
 •  wsparcie realizacji szkoleń dla instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych
   i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego;
 •  wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników zatrudnionych w pomiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRPiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej.

Priorytety wydatkowania środków rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2020 r.
 

 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczeniem o niepełnosprawności.
 • wsparcie w nabywaniu kompetencji cyfrowych;
 •  wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej. 
 •  wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub
  o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych u pracodawców, którzy
  w latach 2017-2019 nie korzystali ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

 

Pracodawca może otrzymać środki KFS na sfinansowanie kształcenia ustawicznego podejmowanego przez siebie i swoich pracowników w wysokości:
 • do 80% kosztów kształcenia ustawicznego - jeśli wnioskodawca należy do grupy małych i średnich przedsiębiorstw, nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika (mały przedsiębiorca to przedsiębiorca, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych, zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro; średni przedsiębiorca to przedsiębiorca, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro);  
 • do 100% kosztów kształcenia ustawicznego - jeśli wnioskodawca należy do grupy mikroprzedsiębiorców, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika (mikroprzedsiębiorca to przedsiębiorca, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro).

UWAGA:
Wsparcie może być przyznane tylko przed rozpoczęciem kształcenia. Dlatego wnioski należy składać z odpowiednim wyprzedzeniem, niezbędnym do ich rozpatrzenia przez Starostę.
 
Starosta rozpatruje wnioski wraz z załącznikami, złożone w terminie naboru ogłoszonego na tablicy informacyjnej w siedzibie powiatowego urzędu pracy oraz na stronie internetowej urzędu. W przypadku gdy wniosek jest wypełniony nieprawidłowo, starosta wyznacza pracodawcy termin nie dłuższy niż 14 dni do jego poprawienia.
 
Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia, o czym informuje się pracodawcę na piśmie,
w przypadku:
 
1) niepoprawienia wniosku we wskazanym terminie
2) niedołączenia wymaganych załączników
3) złożenia wniosku poza terminem naboru
 

Dokumenty dot. KFS są opublikowane w zakładce:

Urząd/ Dokumenty do Pobrania/ Pracodawcy i przedsiębiorcy  Krajowy Fundusz Szkoleniowy
 
Przydatne Linki:
Barometr Zawodów
Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych
Szczegółowe informacje: Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku ul. Rymanowska 20 A 38-500 Sanok,
Budynek A pok. Nr 3, lub telefonicznie pod numerami 13-46-570-61, 13-46-570-65.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę