Krajowy Fundusz Szkoleniowy - Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku


KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY

III NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO 2022

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Sanoku ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków w ramach limitu Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców.

 
Wnioski przyjmowane będą od dnia 10 października 2022 r. do dnia 12 października 2022 r.
 
Dostępny limit środków KFS wynosi 5 918,00 złotych.
 
Wnioski można składać w formie:
 • papierowej (osobiście w siedzibie Urzędu, za pośrednictwem poczty lub kuriera) – o zachowaniu terminu decyduje data wpływu wniosku do PUP lub
 • elektronicznej (wniosek oraz załączniki powinny być opatrzone: kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej).
Wnioski złożone poza wskazanym terminem oraz w innej formie niż wskazana w niniejszym komunikacie nie będą podlegały rozpatrzeniu. Środki będą przyznawane zgodnie z „Zasadami przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego", z którymi Pracodawca jest zobowiązany zapoznać się przed przystąpieniem do wypełniania wniosku.

Wsparcie ze środków KFS będą mogli otrzymać Pracodawcy, których wnioski spełniają wymagania przynajmniej jednego z priorytetów Ministra Pracy i Polityki Społecznej:

Priorytet 1. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych w firmach, które na skutek pandemii COVID-19, musiały podjąć działania w celu dostosowania się do zmienionej sytuacji rynkowej;
 
Priorytet 2. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem;
 
Priorytet 3. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych; https://barometrzawodow.pl//forecast-card-zip/2022/poster_pl/BAROMETR_ZAWODOW_wojewodztwo_podkarpackie_powiat_sanocki_2022.pdf
 
Priorytet 4. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących będących członkami rodzin wielodzietnych;
 
Priorytet 5. Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywności Zawodowej, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych oraz pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego wskazanych na liście/rejestrze przedsiębiorstw społecznych prowadzonym przez MRiPS;
 
Priorytet 6. Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy, w tym także technologii i narzędzi cyfrowych oraz podnoszenie kompetencji cyfrowych;
 
Priorytet 7. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących w branży motoryzacyjnej.

Do wniosku Pracodawca ma obowiązek dołączyć: 
 1. zaświadczenia lub oświadczenie o pomocy de minimis, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1;
 2. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2;
 3. kopia dokumentu potwierdzającego oznaczenie formy prawnej prowadzonej działalności - w przypadku braku wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej np. kserokopia umowy spółki prawa cywilnego wraz z ewentualnymi wprowadzonymi do niej zmianami, statut w przypadku stowarzyszenia, fundacji czy spółdzielni lub inne właściwe dokumenty;
 4. program kształcenia ustawicznego (szkolenie, kurs, studia podyplomowe) lub zakres egzaminu, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 (również dla kontrofert);
 5. wzór dokumentu potwierdzającego kompetencje nabyte przez uczestników (kopia certyfikatu), wystawianego przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego, o ile nie wynika on z przepisów powszechnie obowiązujących;
 6. pełnomocnictwo – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 (jeżeli dotyczy danego wnioskodawcy);
 7. informacja z instytucji szkoleniowej – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 (również dla kontrofert);
 8. informacja dotycząca studiów podyplomowych – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 (również dla kontrofert);
  oraz oświadczenie dotyczące wybranego przez pracodawcę priorytetu:
 9. oświadczenie dotyczące priorytetu nr 1 – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7;
 10. oświadczenie dotyczące priorytetu nr 2 – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 8;
 11. oświadczenie dotyczące priorytetu nr 3 – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 9;
 12. oświadczenie dotyczące priorytetu nr 4 – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 10;
 13. oświadczenie dotyczące priorytetu nr 5 – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 11;
 14. oświadczenie dotyczące priorytetu nr 6 – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 12;
 15. oświadczenie dotyczące priorytetu nr 7 – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 13.
 
Niedołączenie ww. załączników skutkować będzie pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia, o czym pracodawca zostanie poinformowany na piśmie.
   
Obowiązujące „Zasady przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego" oraz formularz wniosku wraz z wymaganymi załącznikami dostępne są na stronie internetowej pod adresem: www.sanok.praca.gov.pl (Zakładka: Urząd / Dokumenty do pobrania).

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:
(13) 465 70 65, (13) 465 70 61
Załączniki
Zasady KFS 2022.docx (docx, 68 KB)
Wniosek KFS 2022_limit.docx (docx, 133 KB)
Załącznik 1 Oświadczenie o pomocy de minimis.doc (doc, 44 KB)
Załącznik 2 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis.xls (xls, 148 KB)
Załącznik 3 Program szkolenia.doc (doc, 50 KB)
Załącznik 4 Pełnomocnictwo.doc (doc, 46 KB)
Załącznik 5 Informacja z instytucji szkoleniowej dotycząca szkolenia w ramach KFS.doc (doc, 33 KB)
Załącznik 6 Informacja dotycząca studiów podyplomowych.doc (doc, 30 KB)
Załącznik 7 Oświadczenie Pracodawcy o spełnianiu Priorytetu nr 1.doc (doc, 45 KB)
Załącznik 8 Oświadczenie Pracodawcy o spełnianiu Priorytetu nr 2.doc (doc, 44 KB)
Załącznik 9 Oświadczenie Pracodawcy o spełnianiu Priorytetu nr 3.doc (doc, 51 KB)
Załącznik 10 Oświadczenie Pracodawcy o spełnianiu Priorytetu nr 4.doc (doc, 44 KB)
Załącznik 11 Oświadczenie Pracodawcy o spełnianiu Priorytetu nr 5.doc (doc, 59 KB)
Załącznik 12 Oświadczenie Pracodawcy o spełnianiu Priorytetu nr 6.doc (doc, 53 KB)
Załącznik 13 Oświadczenie Pracodawcy o spełnianiu Priorytetu nr 7.doc (doc, 50 KB)
Wyjaśnienia do priorytetów MPiPS na 2022.docx (docx, 22 KB)

II NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW W RAMACH REZERWY KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO 2022

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Sanoku ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków w ramach rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców.

 
Wnioski przyjmowane będą od dnia 12 września 2022 r. do dnia 15 września 2022 r.
 
Dostępny limit środków rezerwy KFS wynosi 81 100,00 złotych.
 
Wnioski można składać w formie:
 • papierowej (osobiście w siedzibie Urzędu, za pośrednictwem poczty lub kuriera) –
  o zachowaniu terminu decyduje data wpływu wniosku do PUP lub
 • elektronicznej (wniosek oraz załączniki powinny być opatrzone: kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej).
Wnioski złożone poza wskazanym terminem oraz w innej formie niż wskazana w niniejszym komunikacie nie będą podlegały rozpatrzeniu. Środki będą przyznawane zgodnie z „Zasadami przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego", z którymi Pracodawca jest zobowiązany zapoznać się przed przystąpieniem do wypełniania wniosku.

Wsparcie ze środków KFS będą mogli otrzymać Pracodawcy, których wnioski spełniają wymagania przynajmniej jednego z priorytetów Rady Rynku Pracy:

Priorytet 1. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia
Priorytet 2. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności
Priorytet 3. wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców
 
Do wniosku Pracodawca ma obowiązek dołączyć:
 1. zaświadczenia lub oświadczenie o pomocy de minimis, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1;
 2. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2;
 3. kopia dokumentu potwierdzającego oznaczenie formy prawnej prowadzonej działalności - w przypadku braku wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej np. kserokopia umowy spółki prawa cywilnego wraz z ewentualnymi wprowadzonymi do niej zmianami, statut w przypadku stowarzyszenia, fundacji czy spółdzielni lub inne właściwe dokumenty;
 4. program kształcenia ustawicznego (szkolenie, kurs, studia podyplomowe) lub zakres egzaminu, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 (również dla kontrofert);
 5. wzór dokumentu potwierdzającego kompetencje (kopia ceryfikatu) nabyte przez uczestników, wystawianego przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego, o ile nie wynika on z przepisów powszechnie obowiązujących;
 6. pełnomocnictwo – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 (jeżeli dotyczy danego wnioskodawcy);
 7. informacja z instytucji szkoleniowej – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 (również
  dla kontrofert);
 8. informacja dotycząca studiów podyplomowych – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 (również dla kontrofert); oraz oświadczenie dotyczące wybranego przez pracodawcę priorytetu:
 9. oświadczenie dotyczące priorytetu nr 1 – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7;
 10. oświadczenie dotyczące priorytetu nr 2 – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 8;
 11. oświadczenie dotyczące priorytetu nr 3 – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 9;
Niedołączenie ww. załączników skutkować będzie pozostawieniem wniosku
bez rozpatrzenia, o czym pracodawca zostanie poinformowany na piśmie
.
   
Obowiązujące „Zasady przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego" oraz formularz wniosku wraz z wymaganymi załącznikami dostępne są na stronie internetowej pod adresem: www.sanok.praca.gov.pl (Zakładka: Urząd / Dokumenty do pobrania).

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:
(13) 465 70 65, (13) 465 70 61
Załączniki
Zasady KFS 2022.pdf (pdf, 152 KB)
Wniosek KFS 2022.docx (docx, 133 KB)
Wyjaśnienia do priorytetów RRP.docx (docx, 13 KB)
Załącznik 1 Oświadczenie o pomocy de minimis.doc (doc, 47 KB)
Załącznik 2 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis.xls (xls, 148 KB)
Załącznik 3 Program szkolenia.doc (doc, 50 KB)
Załącznik 4 Pełnomocnictwo.doc (doc, 46 KB)
Załącznik 5 Informacja z instytucji szkoleniowej dotycząca szkolenia w ramach KFS.doc (doc, 33 KB)
Załącznik 6 Informacja dotycząca studiów podyplomowych.doc (doc, 30 KB)
Załącznik 7 Oświadczenie Pracodawcy o spełnianiu Priorytetu nr 1.doc (doc, 43 KB)
Załącznik 8 Oświadczenie Pracodawcy o spełnianiu Priorytetu nr 2.doc (doc, 50 KB)
Załącznik 9 Oświadczenie Pracodawcy o spełnianiu Priorytetu nr 3.doc (doc, 51 KB)

NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z REZERWY KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO 2022

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Sanoku ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków w ramach rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców.

 
Wnioski przyjmowane będą od dnia 06 lipca 2022 r. do dnia 08 lipca 2022 r.
 
Dostępny limit środków KFS wynosi 166 000,00 złotych.
 
Wnioski można składać w formie:
 • papierowej (osobiście w siedzibie Urzędu, za pośrednictwem poczty lub kuriera) –
  o zachowaniu terminu decyduje data wpływu wniosku do PUP lub
 • elektronicznej (wniosek oraz załączniki powinny być opatrzone: kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej).
Wnioski złożone poza wskazanym terminem oraz w innej formie niż wskazana w niniejszym komunikacie nie będą podlegały rozpatrzeniu. 
Środki będą przyznawane zgodnie z „Zasadami przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego", z którymi Pracodawca jest zobowiązany zapoznać się przed przystąpieniem do wypełniania wniosku.

Wsparcie ze środków KFS będą mogli otrzymać Pracodawcy, których wnioski spełniają wymagania przynajmniej jednego z priorytetów zdefiniowanych przez Radę Rynku Pracy:

Priorytet 1. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia
Priorytet 2. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności
Priorytet 3. Wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców

Do wniosku Pracodawca ma obowiązek dołączyć: 
 1. zaświadczenia lub oświadczenie o pomocy de minimis, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1;
 2. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2;
 3. kopia dokumentu potwierdzającego oznaczenie formy prawnej prowadzonej działalności -
  w przypadku braku wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej np. kserokopia umowy spółki prawa cywilnego wraz z ewentualnymi wprowadzonymi do niej zmianami, statut w przypadku stowarzyszenia, fundacji czy spółdzielni lub inne właściwe dokumenty;
 4. program kształcenia ustawicznego lub zakres egzaminu, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 (również dla kontrofert);
 5. wzór dokumentu potwierdzającego kompetencje nabyte przez uczestników, wystawianego przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego, o ile nie wynika on z przepisów powszechnie obowiązujących;
 6. pełnomocnictwo – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 (jeżeli dotyczy danego wnioskodawcy);
 7. informacja z instytucji szkoleniowej – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 (również dla kontrofert);
 8. informacja dotycząca studiów podyplomowych – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 (również dla kontrofert);
oraz oświadczenie dotyczące wybranego przez pracodawcę priorytetu:
 1. oświadczenie dotyczące priorytetu nr 1 – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7;
 2. oświadczenie dotyczące priorytetu nr 2 – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 8;
 3. oświadczenie dotyczące priorytetu nr 3 – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 9;
 
Niedołączenie ww. załączników skutkować będzie pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia,
o czym pracodawca zostanie poinformowany na piśmie
.
   
Obowiązujące „Zasady przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego" oraz formularz wniosku wraz z wymaganymi załącznikami dostępne są na stronie internetowej pod adresem: www.sanok.praca.gov.pl (Zakładka: Urząd / Dokumenty do pobrania).

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:
(13) 465 70 65, (13) 465 70 61
Załączniki
Zasady KFS 2022_rezerwa.docx (docx, 68 KB)
Wniosek KFS 2022_rezerwa.docx (docx, 133 KB)
Załącznik 1 Oświadczenie o pomocy de minimis.doc (doc, 44 KB)
Załącznik 2 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis.xls (xls, 148 KB)
Załącznik 3 Program szkolenia.doc (doc, 50 KB)
Załącznik 4 Pełnomocnictwo.doc (doc, 47 KB)
Załącznik 5 Informacja z instytucji szkoleniowej dotycząca szkolenia w ramach KFS.doc (doc, 33 KB)
Załącznik 6 Informacja dotycząca studiów podyplomowych.doc (doc, 30 KB)
Załącznik 7 Oświadczenie Pracodawcy o spełnianiu Priorytetu nr 1.doc (doc, 44 KB)
Załącznik 8 Oświadczenie Pracodawcy o spełnianiu Priorytetu nr 2.doc (doc, 50 KB)
Załącznik 9 Oświadczenie Pracodawcy o spełnianiu Priorytetu nr 3.doc (doc, 52 KB)

II NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO 2022

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Sanoku ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków w ramach limitu Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców.

 
Wnioski przyjmowane będą od dnia 16 maja 2022 r. do dnia 18 maja 2022 r.
 
Dostępny limit środków KFS wynosi 18 000,00 złotych.
 
Wnioski można składać w formie:
 • papierowej (osobiście w siedzibie Urzędu, za pośrednictwem poczty lub kuriera) –
  o zachowaniu terminu decyduje data wpływu wniosku do PUP lub
 • elektronicznej (wniosek oraz załączniki powinny być opatrzone: kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej).
Wnioski złożone poza wskazanym terminem oraz w innej formie niż wskazana w niniejszym komunikacie nie będą podlegały rozpatrzeniu. 
Środki będą przyznawane zgodnie z „Zasadami przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego", z którymi Pracodawca jest zobowiązany zapoznać się przed przystąpieniem do wypełniania wniosku.

Wsparcie ze środków KFS będą mogli otrzymać Pracodawcy, których wnioski spełniają wymagania przynajmniej jednego z priorytetów Ministra Pracy i Polityki Społecznej:

Priorytet 1. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych w firmach, które na skutek pandemii COVID-19, musiały podjąć działania w celu dostosowania się do zmienionej sytuacji rynkowej;
 
Priorytet 2. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem;
 
Priorytet 3. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych; https://barometrzawodow.pl//forecast-card-zip/2022/poster_pl/BAROMETR_ZAWODOW_wojewodztwo_podkarpackie_powiat_sanocki_2022.pdf
 
Priorytet 4. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących będących członkami rodzin wielodzietnych;
 
Priorytet 5. Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywności Zawodowej, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych oraz pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego wskazanych na liście/rejestrze przedsiębiorstw społecznych prowadzonym przez MRiPS;
 
Priorytet 6. Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy, w tym także technologii i narzędzi cyfrowych oraz podnoszenie kompetencji cyfrowych;
 
Priorytet 7. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących w branży motoryzacyjnej.

Do wniosku Pracodawca ma obowiązek dołączyć:
 
 1. zaświadczenia lub oświadczenie o pomocy de minimis, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1;
 2. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2;
 3. kopia dokumentu potwierdzającego oznaczenie formy prawnej prowadzonej działalności -
  w przypadku braku wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji
  i Informacji o Działalności Gospodarczej np. kserokopia umowy spółki prawa cywilnego wraz z ewentualnymi wprowadzonymi do niej zmianami, statut w przypadku stowarzyszenia, fundacji czy spółdzielni lub inne właściwe dokumenty;
 4. program kształcenia ustawicznego lub zakres egzaminu, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 (również dla kontrofert);
 5. wzór dokumentu potwierdzającego kompetencje nabyte przez uczestników, wystawianego przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego, o ile nie wynika on z przepisów powszechnie obowiązujących;
 6. pełnomocnictwo – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 (jeżeli dotyczy danego wnioskodawcy);
 7. informacja z instytucji szkoleniowej – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 (również dla kontrofert);
 8. informacja dotycząca studiów podyplomowych – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 (również dla kontrofert);
oraz oświadczenie dotyczące wybranego przez pracodawcę priorytetu:
 1. oświadczenie dotyczące priorytetu nr 1 – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7;
 2. oświadczenie dotyczące priorytetu nr 2 – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 8;
 3. oświadczenie dotyczące priorytetu nr 3 – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 9;
 4. oświadczenie dotyczące priorytetu nr 4 – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 10;
 5. oświadczenie dotyczące priorytetu nr 5 – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 11;
 6. oświadczenie dotyczące priorytetu nr 6 – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 12;
 7. oświadczenie dotyczące priorytetu nr 7 – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 13.
 
Niedołączenie ww. załączników skutkować będzie pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia,
o czym pracodawca zostanie poinformowany na piśmie
.
   
Obowiązujące „Zasady przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego" oraz formularz wniosku wraz z wymaganymi załącznikami dostępne są na stronie internetowej pod adresem: www.sanok.praca.gov.pl (Zakładka: Urząd / Dokumenty do pobrania).

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:
(13) 465 70 65, (13) 465 70 61
 
 
Załączniki
Zasady KFS 2022.pdf (pdf, 457 KB)
Wniosek KFS 2022.docx (docx, 134 KB)
Załącznik 1 Oświadczenie o pomocy de minimis.doc (doc, 41 KB)
Załącznik 2 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis.xls (xls, 148 KB)
Załącznik 3 Program szkolenia.doc (doc, 50 KB)
Załącznik 4 Pełnomocnictwo.doc (doc, 44 KB)
Załącznik 5 Informacja z instytucji szkoleniowej dotycząca szkolenia w ramach KFS.doc (doc, 33 KB)
Załącznik 6 Informacja dotycząca studiów podyplomowych.doc (doc, 30 KB)
Załącznik 7 Oświadczenie Pracodawcy o spełnianiu Priorytetu nr 1.doc (doc, 45 KB)
Załącznik 8 Oświadczenie Pracodawcy o spełnianiu Priorytetu nr 2.doc (doc, 44 KB)
Załącznik 9 Oświadczenie Pracodawcy o spełnianiu Priorytetu nr 3.doc (doc, 51 KB)
Załącznik 10 Oświadczenie Pracodawcy o spełnianiu Priorytetu nr 4.doc (doc, 44 KB)
Załącznik 11 Oświadczenie Pracodawcy o spełnianiu Priorytetu nr 5.doc (doc, 59 KB)
Załącznik 12 Oświadczenie Pracodawcy o spełnianiu Priorytetu nr 6.doc (doc, 53 KB)
Załącznik 13 Oświadczenie Pracodawcy o spełnianiu Priorytetu nr 7.doc (doc, 50 KB)

NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO 2022

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Sanoku ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków w ramach limitu Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców.

 
Wnioski przyjmowane będą od dnia 10 lutego 2022 r. do dnia 18 lutego 2022 r.
 
Dostępny limit środków KFS wynosi 200 000,00 złotych.
 
Wnioski można składać w formie:
 • papierowej (osobiście w siedzibie Urzędu, za pośrednictwem poczty lub kuriera) –
  o zachowaniu terminu decyduje data wpływu wniosku do PUP lub
 • elektronicznej (wniosek oraz załączniki powinny być opatrzone: kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej).
Wnioski złożone poza wskazanym terminem oraz w innej formie niż wskazana w niniejszym komunikacie nie będą podlegały rozpatrzeniu. 
Środki będą przyznawane zgodnie z „Zasadami przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego", z którymi Pracodawca jest zobowiązany zapoznać się przed przystąpieniem do wypełniania wniosku.

Wsparcie ze środków KFS będą mogli otrzymać Pracodawcy, których wnioski spełniają wymagania przynajmniej jednego z priorytetów Ministra Pracy i Polityki Społecznej:

Priorytet 1. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych w firmach, które na skutek pandemii COVID-19, musiały podjąć działania w celu dostosowania się do zmienionej sytuacji rynkowej;
 
Priorytet 2. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem;
 
Priorytet 3. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych; https://barometrzawodow.pl//forecast-card-zip/2022/poster_pl/BAROMETR_ZAWODOW_wojewodztwo_podkarpackie_powiat_sanocki_2022.pdf
 
Priorytet 4. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących będących członkami rodzin wielodzietnych;
 
Priorytet 5. Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywności Zawodowej, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych oraz pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego wskazanych na liście/rejestrze przedsiębiorstw społecznych prowadzonym przez MRiPS;
 
Priorytet 6. Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy, w tym także technologii i narzędzi cyfrowych oraz podnoszenie kompetencji cyfrowych;
 
Priorytet 7. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących w branży motoryzacyjnej.

Do wniosku Pracodawca ma obowiązek dołączyć:
 1. zaświadczenia lub oświadczenie o pomocy de minimis, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1;
 2. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2;
 3. kopia dokumentu potwierdzającego oznaczenie formy prawnej prowadzonej działalności -
  w przypadku braku wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji
  i Informacji o Działalności Gospodarczej np. kserokopia umowy spółki prawa cywilnego wraz z ewentualnymi wprowadzonymi do niej zmianami, statut w przypadku stowarzyszenia, fundacji czy spółdzielni lub inne właściwe dokumenty;
 4. program kształcenia ustawicznego lub zakres egzaminu, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 (również dla kontrofert);
 5. wzór dokumentu potwierdzającego kompetencje nabyte przez uczestników, wystawianego przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego, o ile nie wynika on z przepisów powszechnie obowiązujących;
 6. pełnomocnictwo – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 (jeżeli dotyczy danego wnioskodawcy);
 7. informacja z instytucji szkoleniowej – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 (również dla kontrofert);
 8. informacja dotycząca studiów podyplomowych – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 (również dla kontrofert);
oraz oświadczenie dotyczące wybranego przez pracodawcę priorytetu:
 1. oświadczenie dotyczące priorytetu nr 1 – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7;
 2. oświadczenie dotyczące priorytetu nr 2 – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 8;
 3. oświadczenie dotyczące priorytetu nr 3 – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 9;
 4. oświadczenie dotyczące priorytetu nr 4 – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 10;
 5. oświadczenie dotyczące priorytetu nr 5 – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 11;
 6. oświadczenie dotyczące priorytetu nr 6 – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 12;
 7. oświadczenie dotyczące priorytetu nr 7 – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 13.
Niedołączenie ww. załączników skutkować będzie pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia, o czym pracodawca zostanie poinformowany na piśmie.
   
Obowiązujące „Zasady przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego" oraz formularz wniosku wraz z wymaganymi załącznikami dostępne są na stronie internetowej pod adresem: www.sanok.praca.gov.pl (Zakładka: Urząd / Dokumenty do pobrania).

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:
(13) 465 70 65, (13) 465 70 61
 
Załączniki
Wyjaśnienia do priorytetów MPiPS na 2022.docx (docx, 22 KB)
Zasady KFS 2022 (pdf, 457 KB)
Wniosek KFS 2022.docx (docx, 134 KB)
Załącznik 1 Oświadczenie o pomocy de minimis.doc (doc, 41 KB)
Załącznik 2 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis.xls (xls, 148 KB)
Załącznik 3 Program szkolenia.doc (doc, 50 KB)
Załącznik 4 Pełnomocnictwo.doc (doc, 44 KB)
Załącznik 5 Informacja z instytucji szkoleniowej dotycząca szkolenia w ramach KFS.doc (doc, 33 KB)
Załącznik 6 Informacja dotycząca studiów podyplomowych.doc (doc, 30 KB)
Załącznik 7 Oświadczenie Pracodawcy o spełnianiu Priorytetu nr 1.doc (doc, 45 KB)
Załącznik 8 Oświadczenie Pracodawcy o spełnianiu Priorytetu nr 2.doc (doc, 44 KB)
Załącznik 9 Oświadczenie Pracodawcy o spełnianiu Priorytetu nr 3.doc (doc, 51 KB)
Załącznik 10 Oświadczenie Pracodawcy o spełnianiu Priorytetu nr 4.doc (doc, 44 KB)
Załącznik 11 Oświadczenie Pracodawcy o spełnianiu Priorytetu nr 5.doc (doc, 59 KB)
Załącznik 12 Oświadczenie Pracodawcy o spełnianiu Priorytetu nr 6.doc (doc, 53 KB)
Załącznik 13 Oświadczenie Pracodawcy o spełnianiu Priorytetu nr 7.doc (doc, 50 KB)
BAROMETR_ZAWODOW_wojewodztwo_podkarpackie_powiat_sanocki_2022.pdf (pdf, 86 KB)

V NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z REZERWY KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO 2021

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku ogłasza V nabór wniosków o przyznanie środków w ramach rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców.
 
Dostępny limit środków KFS wynosi 9 980,00 złotych.
 
Wnioski przyjmowane będą od dnia 03 grudnia 2021 roku do dnia 08 grudnia 2021 roku.
 
Wnioski można składać w formie:
 • papierowej (osobiście w siedzibie Urzędu, za pośrednictwem poczty lub kuriera) –
  o zachowaniu terminu decyduje data wpływu wniosku do PUP lub
 • elektronicznie (wniosek oraz załączniki powinny być opatrzone: kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej).
Wnioski złożone poza wskazanym terminem oraz złożone w innej formie niż wskazana
w niniejszym komunikacie nie będą podlegały rozpatrzeniu. 
Środki będą przyznawane zgodnie z „Zasadami finansowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w ramach KFS w 2021 r.", z którymi Pracodawca jest zobowiązany zapoznać się przed przystąpieniem do wypełniania wniosku.

O pomoc mogą ubiegać się Pracodawcy, których wnioski spełniają wymagania przynajmniej jednego z priorytetów zdefiniowanych przez Radę Rynku Pracy:
 
Priorytet a) wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców;
Priorytet b) wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRPiT, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej;
Priorytet c) wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej;
Priorytet d) wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej;
Priorytet e)  wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności;
Priorytet f) wsparcie kształcenia ustawicznego osób dorosłych w nabywaniu kompetencji cyfrowych.

Do wniosku Pracodawca ma obowiązek dołączyć:
 1. zaświadczenia lub oświadczenie o pomocy de minimis, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1;
 2. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2;
 3. kopię dokumentu potwierdzającego oznaczenie formy prawnej prowadzonej działalności - w przypadku braku wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej np. kserokopię umowy spółki prawa cywilnego wraz z ewentualnymi wprowadzonymi do niej zmianami, statut w przypadku stowarzyszenia, fundacji czy spółdzielni lub inne właściwe dokumenty;
 4. program kształcenia ustawicznego lub zakres egzaminu, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3;
 5. wzór dokumentu potwierdzającego kompetencje nabyte przez uczestników, wystawianego przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego, o ile nie wynika on z przepisów powszechnie obowiązujących;
 6. pełnomocnictwo – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 (jeżeli dotyczy danego wnioskodawcy);
 7. oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych pracodawcy z realizatorem kształcenia ustawicznego – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5;
 8. informację z instytucji szkoleniowej – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 (jeżeli dotyczy danego wnioskodawcy);
 9. informację dotyczącą studiów podyplomowych – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 (jeżeli dotyczy danego wnioskodawcy);
oraz oświadczenie dotyczące wybranego przez pracodawcę priorytetu (dotyczy wyłącznie priorytetów a), c) lub e):
 1. oświadczenie o wsparciu kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających  cudzoziemców (dotyczy priorytetu a) – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 8;
 2. oświadczenie podmiotu starającego się o wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników którzy mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej (dotyczy priorytetu c) – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 9;
 3. oświadczenie o orzeczeniu o niepełnosprawności (dotyczy priorytetu e) – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 10.
 
Niedołączenie ww. załączników skutkować będzie pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia, o czym pracodawca zostanie poinformowany na piśmie.
   
W pierwszej kolejności rozpatrywane i przyjmowane do realizacji będą wnioski pracodawców spełniające priorytety KFS, jednak w przypadku nie przyjęcia do realizacji wystarczającej ilości wniosków spełniających priorytety Rady Rynku Pracy, Urząd będzie przyjmował do realizacji wnioski, które nie wpisują się w żaden z ww. priorytetów.
 
Obowiązujące „Zasady finansowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w ramach KFS w 2021 r." oraz formularz wniosku wraz z wymaganymi załącznikami dostępne są na stronie internetowej:
www.sanok.praca.gov.pl (Zakładka: Urząd / Dokumenty do pobrania).

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:
(13) 465 70 65, (13) 465 70 61
 
 
Załączniki
Wniosek KFS 2021 rezerwa.docx (docx, 130 KB)
Załącznik 1 Oświadczenie o pomocy de minimis.doc (doc, 36 KB)
Załącznik 2 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis 2021.xls (xls, 148 KB)
Załącznik 3 Program szkolenia 2021.doc (doc, 49 KB)
Załącznik 4 Pełnomocnictwo.doc (doc, 43 KB)
Załącznik 5 Oświadczenie o braku powiązań.doc (doc, 32 KB)
Załącznik 6 Informacja z instytucji szkoleniowej dotycząca szkolenia w ramach KFS.doc (doc, 32 KB)
Załącznik 7 Informacja dotycząca studiów podyplomowych.doc (doc, 28 KB)
Załącznik 8 Oświadczenie Pracodawcy o spełnianiu Priorytetu a.doc (doc, 53 KB)
Załącznik 9 Oświadczenie Pracodawcy o spełnianiu Priorytetu c.doc (doc, 47 KB)
Załącznik 10 Oświadczenie Pracodawcy o spełnianiu Priorytetu e.doc (doc, 52 KB)
Zasady KFS 2021.docx (docx, 68 KB)

IV NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z REZERWY KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO 2021

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku ogłasza IV nabór wniosków o przyznanie środków
w ramach rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców.
 
Dostępny limit środków KFS wynosi 3 000,00 złotych.
 
Wnioski przyjmowane będą od dnia 08 listopada 2021 roku do dnia 12 listopada 2021 roku.
 
Wnioski można składać w formie:
 • papierowej (osobiście w siedzibie Urzędu, za pośrednictwem poczty lub kuriera) –
  o zachowaniu terminu decyduje data wpływu wniosku do PUP lub
 • elektronicznie (wniosek oraz załączniki powinny być opatrzone: kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej).
Wnioski złożone poza wskazanym terminem oraz złożone w innej formie niż wskazana
w niniejszym komunikacie nie będą podlegały rozpatrzeniu. 
Środki będą przyznawane zgodnie z „Zasadami finansowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w ramach KFS w 2021 roku", z którymi Pracodawca jest zobowiązany zapoznać się przed przystąpieniem do wypełniania wniosku.

O pomoc mogą ubiegać się Pracodawcy, których wnioski spełniają wymagania przynajmniej jednego z priorytetów zdefiniowanych przez Radę Rynku Pracy:
 
Priorytet a) wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców;
Priorytet b) wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRPiT, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej;
Priorytet c) wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej;
Priorytet d) wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej;
Priorytet e)  wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności;
Priorytet f) wsparcie kształcenia ustawicznego osób dorosłych w nabywaniu kompetencji cyfrowych.
 
Do wniosku Pracodawca ma obowiązek dołączyć:
 1. zaświadczenia lub oświadczenie o pomocy de minimis, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1;
 2. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2;
 3. kopię dokumentu potwierdzającego oznaczenie formy prawnej prowadzonej działalności - w przypadku braku wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji
  i Informacji o Działalności Gospodarczej np. kserokopię umowy spółki prawa cywilnego wraz z ewentualnymi wprowadzonymi do niej zmianami, statut w przypadku stowarzyszenia, fundacji czy spółdzielni lub inne właściwe dokumenty;
 4. program kształcenia ustawicznego lub zakres egzaminu, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3;
 5. wzór dokumentu potwierdzającego kompetencje nabyte przez uczestników, wystawianego przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego, o ile nie wynika on z przepisów powszechnie obowiązujących;
 6. pełnomocnictwo – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 (jeżeli dotyczy danego wnioskodawcy);
 7. oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych pracodawcy
  z realizatorem kształcenia ustawicznego – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5;
 8. informację z instytucji szkoleniowej – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 (jeżeli dotyczy danego wnioskodawcy);
 9. informację dotyczącą studiów podyplomowych – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 (jeżeli dotyczy danego wnioskodawcy);
oraz oświadczenie dotyczące wybranego przez pracodawcę priorytetu (dotyczy wyłącznie priorytetów a), c) lub e):
 1. oświadczenie o wsparciu kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających  cudzoziemców (dotyczy priorytetu a) – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 8;
 2. oświadczenie podmiotu starającego się o wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników którzy mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej (dotyczy priorytetu c) – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 9;
 3. oświadczenie o orzeczeniu o niepełnosprawności (dotyczy priorytetu e) – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 10. 
Niedołączenie ww. załączników skutkować będzie pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia, o czym pracodawca zostanie poinformowany na piśmie.
   
W pierwszej kolejności rozpatrywane i przyjmowane do realizacji będą wnioski pracodawców spełniające priorytety KFS, jednak w przypadku nie przyjęcia do realizacji wystarczającej ilości wniosków spełniających priorytety Rady Rynku Pracy, Urząd będzie przyjmował do realizacji wnioski, które nie wpisują się w żaden z ww. priorytetów.
 
Obowiązujące „Zasady finansowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w ramach KFS w 2021 r." oraz formularz wniosku wraz z wymaganymi załącznikami dostępne są na stronie internetowej:
www.sanok.praca.gov.pl (Zakładka: Urząd / Dokumenty do pobrania).

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:
(13) 465 70 65, (13) 465 70 61
 
 
Załączniki
Wniosek KFS 2021 rezerwa.docx (docx, 130 KB)
Załącznik 1 Oświadczenie o pomocy de minimis.doc (doc, 36 KB)
Załącznik 2 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis 2021.xls (xls, 148 KB)
Załącznik 3 Program szkolenia 2021.doc (doc, 49 KB)
Załącznik 4 Pełnomocnictwo.doc (doc, 43 KB)
Załącznik 5 Oświadczenie o braku powiązań.doc (doc, 32 KB)
Załącznik 6 Informacja z instytucji szkoleniowej dotycząca szkolenia w ramach KFS.doc (doc, 32 KB)
Załącznik 7 Informacja dotycząca studiów podyplomowych.doc (doc, 28 KB)
Załącznik 8 Oświadczenie Pracodawcy o spełnianiu Priorytetu a.doc (doc, 53 KB)
Załącznik 9 Oświadczenie Pracodawcy o spełnianiu Priorytetu c.doc (doc, 47 KB)
Załącznik 10 Oświadczenie Pracodawcy o spełnianiu Priorytetu e.doc (doc, 52 KB)
Zasady KFS 2021.docx (docx, 68 KB)

III NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z REZERWY KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO 2021

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku ogłasza III nabór wniosków o przyznanie środków w ramach rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców.

 
Dostępny limit środków KFS wynosi 1 790,00 złotych.
 
Wnioski przyjmowane będą od dnia 29 października 2021 roku do dnia 4 listopada 2021 roku.
 
Wnioski można składać w formie:
 • papierowej (osobiście w siedzibie Urzędu, za pośrednictwem poczty lub kuriera) –
  o zachowaniu terminu decyduje data wpływu wniosku do PUP lub
 • elektronicznie (wniosek oraz załączniki powinny być opatrzone: kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej).
Wnioski złożone poza wskazanym terminem oraz złożone w innej formie niż wskazana
w niniejszym komunikacie nie będą podlegały rozpatrzeniu. 
Środki będą przyznawane zgodnie z „Zasadami finansowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w ramach KFS w 2021 r.", z którymi Pracodawca jest zobowiązany zapoznać się przed przystąpieniem do wypełniania wniosku.

O pomoc mogą ubiegać się Pracodawcy, których wnioski spełniają wymagania przynajmniej jednego z priorytetów zdefiniowanych przez Radę Rynku Pracy:
 
Priorytet a) wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców;
Priorytet b) wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRPiT, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej;
Priorytet c) wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej;
Priorytet d) wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej;
Priorytet e)  wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności;
Priorytet f) wsparcie kształcenia ustawicznego osób dorosłych w nabywaniu kompetencji cyfrowych.
 
Do wniosku Pracodawca ma obowiązek dołączyć:
 1. zaświadczenia lub oświadczenie o pomocy de minimis, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1;
 2. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2;
 3. kopię dokumentu potwierdzającego oznaczenie formy prawnej prowadzonej działalności - w przypadku braku wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji
  i Informacji o Działalności Gospodarczej np. kserokopię umowy spółki prawa cywilnego wraz z ewentualnymi wprowadzonymi do niej zmianami, statut w przypadku stowarzyszenia, fundacji czy spółdzielni lub inne właściwe dokumenty;
 4. program kształcenia ustawicznego lub zakres egzaminu, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3;
 5. wzór dokumentu potwierdzającego kompetencje nabyte przez uczestników, wystawianego przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego, o ile nie wynika on z przepisów powszechnie obowiązujących;
 6. pełnomocnictwo – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 (jeżeli dotyczy danego wnioskodawcy);
 7. oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych pracodawcy
  z realizatorem kształcenia ustawicznego – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5;
 8. informację z instytucji szkoleniowej – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 (jeżeli dotyczy danego wnioskodawcy);
 9. informację dotyczącą studiów podyplomowych – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 (jeżeli dotyczy danego wnioskodawcy);
oraz oświadczenie dotyczące wybranego przez pracodawcę priorytetu (dotyczy wyłącznie priorytetów a), c) lub e):
 1. oświadczenie o wsparciu kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających  cudzoziemców (dotyczy priorytetu a) – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 8;
 2. oświadczenie podmiotu starającego się o wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników którzy mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej (dotyczy priorytetu c) – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 9;
 3. oświadczenie o orzeczeniu o niepełnosprawności (dotyczy priorytetu e) – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 10.  
Niedołączenie ww. załączników skutkować będzie pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia, o czym pracodawca zostanie poinformowany na piśmie.
   
W pierwszej kolejności rozpatrywane i przyjmowane do realizacji będą wnioski pracodawców spełniające priorytety KFS, jednak w przypadku nie przyjęcia do realizacji wystarczającej ilości wniosków spełniających priorytety Rady Rynku Pracy, Urząd będzie przyjmował do realizacji wnioski, które nie wpisują się w żaden z ww. priorytetów.
 
Obowiązujące „Zasady finansowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w ramach KFS w 2021 r." oraz formularz wniosku wraz z wymaganymi załącznikami dostępne są na stronie internetowej:
www.sanok.praca.gov.pl (Zakładka: Urząd / Dokumenty do pobrania).

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:
(13) 465 70 65, (13) 465 70 61
 
Załączniki
Wniosek KFS 2021 rezerwa.docx (docx, 130 KB)
Załącznik 1 Oświadczenie o pomocy de minimis.doc (doc, 36 KB)
Załącznik 2 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis 2021.xls (xls, 148 KB)
Załącznik 3 Program szkolenia 2021.doc (doc, 49 KB)
Załącznik 4 Pełnomocnictwo.doc (doc, 43 KB)
Załącznik 5 Oświadczenie o braku powiązań.doc (doc, 32 KB)
Załącznik 6 Informacja z instytucji szkoleniowej dotycząca szkolenia w ramach KFS.doc (doc, 32 KB)
Załącznik 7 Informacja dotycząca studiów podyplomowych.doc (doc, 28 KB)
Załącznik 8 Oświadczenie Pracodawcy o spełnianiu Priorytetu a.doc (doc, 53 KB)
Załącznik 9 Oświadczenie Pracodawcy o spełnianiu Priorytetu c.doc (doc, 47 KB)
Załącznik 10 Oświadczenie Pracodawcy o spełnianiu Priorytetu e.doc (doc, 52 KB)
Zasady KFS 2021.docx (docx, 68 KB)

II NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z REZERWY KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO 2021


Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków w ramach rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców.
 
Wnioski przyjmowane będą od dnia 25 października 2021 roku do dnia 27 października 2021 r.
 
Wnioski można składać w formie:
 • papierowej (osobiście w siedzibie Urzędu, za pośrednictwem poczty lub kuriera) – o zachowaniu terminu decyduje data wpływu wniosku do PUP lub
 • elektronicznie (wniosek oraz załączniki powinny być opatrzone: kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej).
Wnioski złożone poza wskazanym terminem oraz złożone w innej formie niż wskazana w niniejszym komunikacie nie będą podlegały rozpatrzeniu. 
Środki będą przyznawane zgodnie z „Zasadami finansowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w ramach KFS w 2021 r.", z którymi Pracodawca jest zobowiązany zapoznać się przed przystąpieniem do wypełniania wniosku.

O pomoc mogą ubiegać się Pracodawcy, których wnioski spełniają wymagania przynajmniej jednego z priorytetów zdefiniowanych przez Radę Rynku Pracy:
 
Priorytet a) wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców;
Priorytet b) wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRPiT, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej;
Priorytet c) wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej;
Priorytet d) wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej;
Priorytet e)  wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności;
Priorytet f) wsparcie kształcenia ustawicznego osób dorosłych w nabywaniu kompetencji cyfrowych.
 
Do wniosku Pracodawca ma obowiązek dołączyć:
 1. zaświadczenia lub oświadczenie o pomocy de minimis, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1;
 2. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2;
 3. kopię dokumentu potwierdzającego oznaczenie formy prawnej prowadzonej działalności - w przypadku braku wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej np. kserokopię umowy spółki prawa cywilnego wraz z ewentualnymi wprowadzonymi do niej zmianami, statut w przypadku stowarzyszenia, fundacji czy spółdzielni lub inne właściwe dokumenty;
 4. program kształcenia ustawicznego lub zakres egzaminu, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3;
 5. wzór dokumentu potwierdzającego kompetencje nabyte przez uczestników, wystawianego przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego, o ile nie wynika on z przepisów powszechnie obowiązujących;
 6. pełnomocnictwo – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 (jeżeli dotyczy danego wnioskodawcy);
 7. oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych pracodawcy
  z realizatorem kształcenia ustawicznego – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5;
 8. informację z instytucji szkoleniowej – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 (jeżeli dotyczy danego wnioskodawcy);
 9. informację dotyczącą studiów podyplomowych – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 (jeżeli dotyczy danego wnioskodawcy);
  oraz oświadczenie dotyczące wybranego przez pracodawcę priorytetu (dotyczy wyłącznie priorytetów a), c) lub e):
 10. oświadczenie o wsparciu kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających  cudzoziemców (dotyczy priorytetu a) – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 8;
 11. oświadczenie podmiotu starającego się o wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników którzy mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej (dotyczy priorytetu c) – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 9;
 12. oświadczenie o orzeczeniu o niepełnosprawności (dotyczy priorytetu e) – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 10.
Niedołączenie ww. załączników skutkować będzie pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia, o czym pracodawca zostanie poinformowany na piśmie.
   
Przy rozpatrywaniu wniosków Urząd uwzględnia:
 1. zgodność dofinansowywanych działań z co najmniej jednym z ustalonych priorytetów wydatkowania środków KFS na dany rok;
 2. zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy;
 3. koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku;
 4. posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego;
 5. w przypadku kursów – posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia  ustawicznego;
 6. plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS lub plany rozwoju firmy w przypadku pracodawcy;
 7. możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku, z uwzględnieniem przyznanego limitu.
W sytuacji, gdy zainteresowanie pracodawców skorzystaniem ze środków KFS przekroczy limit wydatków przyznany na powiat, przy rozpatrywaniu wniosków Urząd może uwzględnić również poniższe kryteria:
 1. w pierwszej kolejności środki przeznaczone będą na finansowanie kursów,
 2. preferowane będą kursy umożliwiające zdobycie kwalifikacji zawodowych lub uprawnień zawodowych (szkolenia zawodowe bez tzw. „miękkich").
Obowiązujące „Zasady finansowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w ramach KFS w 2021 r." oraz formularz wniosku wraz z wymaganymi załącznikami dostępne są na stronie internetowej:
www.sanok.praca.gov.pl (Zakładka: Urząd / Dokumenty do pobrania).

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:
(13) 465 70 65, (13) 465 70 61
 
 
Załączniki
Wniosek KFS 2021 rezerwa.docx (docx, 130 KB)
Załącznik 1 Oświadczenie o pomocy de minimis.doc (doc, 36 KB)
Załącznik 2 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis 2021.xls (xls, 148 KB)
Załącznik 3 Program szkolenia 2021.doc (doc, 49 KB)
Załącznik 4 Pełnomocnictwo.doc (doc, 43 KB)
Załącznik 5 Oświadczenie o braku powiązań.doc (doc, 32 KB)
Załącznik 6 Informacja z instytucji szkoleniowej dotycząca szkolenia w ramach KFS.doc (doc, 32 KB)
Załącznik 7 Informacja dotycząca studiów podyplomowych.doc (doc, 28 KB)
Załącznik 8 Oświadczenie Pracodawcy o spełnianiu Priorytetu a.doc (doc, 53 KB)
Załącznik 9 Oświadczenie Pracodawcy o spełnianiu Priorytetu c.doc (doc, 47 KB)
Załącznik 10 Oświadczenie Pracodawcy o spełnianiu Priorytetu e.doc (doc, 52 KB)
Zasady KFS 2021.docx (docx, 68 KB)

NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z REZERWY KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO 2021

NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z REZERWY KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków w ramach rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców.
 
Wnioski przyjmowane będą od dnia 11 października 2021 roku do dnia 15 października 2021 r.
 
Wnioski można składać w formie:
 • papierowej (osobiście w siedzibie Urzędu, za pośrednictwem poczty lub kuriera) –
  o zachowaniu terminu decyduje data wpływu wniosku do PUP lub
 • elektronicznie (wniosek oraz załączniki powinny być opatrzone: kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej).
Wnioski złożone poza wskazanym terminem oraz złożone w innej formie niż wskazana
w niniejszym komunikacie nie będą podlegały rozpatrzeniu. 
Środki będą przyznawane zgodnie z „Zasadami finansowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w ramach KFS w 2021 r.", z którymi Pracodawca jest zobowiązany zapoznać się przed przystąpieniem do wypełniania wniosku.

O pomoc mogą ubiegać się Pracodawcy, których wnioski spełniają wymagania przynajmniej jednego z priorytetów zdefiniowanych przez Radę Rynku Pracy:
 
Priorytet a) wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców;
Priorytet b) wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej;
Priorytet c) wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej;
Priorytet d) wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej;
Priorytet e)  wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności;
Priorytet f) wsparcie kształcenia ustawicznego osób dorosłych w nabywaniu kompetencji cyfrowych.
 
Do wniosku Pracodawca ma obowiązek dołączyć:
 1. zaświadczenia lub oświadczenie o pomocy de minimis, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1;
 2. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2;
 3. kopię dokumentu potwierdzającego oznaczenie formy prawnej prowadzonej działalności - w przypadku braku wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji
  i Informacji o Działalności Gospodarczej np. kserokopię umowy spółki prawa cywilnego wraz z ewentualnymi wprowadzonymi do niej zmianami, statut w przypadku stowarzyszenia, fundacji czy spółdzielni lub inne właściwe dokumenty;
 4. program kształcenia ustawicznego lub zakres egzaminu, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3;
 5. wzór dokumentu potwierdzającego kompetencje nabyte przez uczestników, wystawianego przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego, o ile nie wynika on z przepisów powszechnie obowiązujących;
 6. pełnomocnictwo – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 (jeżeli dotyczy danego wnioskodawcy); załącznik nr 5;
 7. oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych pracodawcy
  z realizatorem kształcenia ustawicznego – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6;
 8. informację z instytucji szkoleniowej – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 (jeżeli dotyczy danego wnioskodawcy);
 9. informację dotycząca studiów podyplomowych – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 8 (jeżeli dotyczy danego wnioskodawcy);
oraz oświadczenie dotyczące wybranego przez pracodawcę priorytetu (dotyczy wyłącznie priorytetów a), c) lub e):
 1. oświadczenie o wsparciu kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających  cudzoziemców (dotyczy priorytetu a) – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 9;
 2. oświadczenie podmiotu starającego się o wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników którzy mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej (dotyczy priorytetu c) – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 10;
 3. oświadczenie o orzeczeniu o niepełnosprawności (dotyczy priorytetu e) – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 11.  
 
Niedołączenie ww. załączników skutkować będzie pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia, o czym pracodawca zostanie poinformowany na piśmie.  
 
Przy rozpatrywaniu wniosków Urząd uwzględnia:
 1. zgodność dofinansowywanych działań z co najmniej jednym z ustalonych priorytetów wydatkowania środków KFS na dany rok;
 2. zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego
  z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy;
 3. koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS
  w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku;
 4. posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego;
 5. w przypadku kursów – posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego;
 6. plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS lub plany rozwoju firmy w przypadku pracodawcy;
 7. możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku,
  z uwzględnieniem przyznanego limitu.
W sytuacji, gdy zainteresowanie pracodawców skorzystaniem ze środków KFS przekroczy limit wydatków przyznany na powiat, przy rozpatrywaniu wniosków Urząd może uwzględnić również poniższe kryteria:
 1. w pierwszej kolejności środki przeznaczone będą na finansowanie kursów,
 2. preferowane będą kursy umożliwiające zdobycie kwalifikacji zawodowych lub uprawnień zawodowych (szkolenia zawodowe bez tzw. „miękkich").  
Obowiązujące „Zasady finansowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w ramach KFS w 2021 r." oraz formularz wniosku wraz z wymaganymi załącznikami dostępne są na stronie internetowej:
www.sanok.praca.gov.pl (Zakładka: Urząd / Dokumenty do pobrania).

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:
(13) 465 70 65, (13) 465 70 61
 
 
Załączniki
Wniosek KFS 2021 rezerwa.docx (docx, 130 KB)
Załącznik 1 Oświadczenie o pomocy de minimis.doc (doc, 36 KB)
Załącznik 2 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis 2021.xls (xls, 148 KB)
Załącznik 3 Program szkolenia 2021.doc (doc, 49 KB)
Załącznik 5 Pełnomocnictwo.doc (doc, 43 KB)
Załącznik 6 Oświadczenie o braku powiązań.doc (doc, 32 KB)
Załącznik 7 Informacja z instytucji szkoleniowej dotycząca szkolenia w ramach KFS.doc (doc, 32 KB)
Załącznik 8 Informacja dotycząca studiów podyplomowych.doc (doc, 28 KB)
Załącznik 9 Oświadczenie Pracodawcy o spełnianiu Priorytetu a.doc (doc, 53 KB)
Załącznik 10 Oświadczenie Pracodawcy o spełnianiu Priorytetu c.doc (doc, 46 KB)
Załącznik 11 Oświadczenie Pracodawcy o spełnianiu Priorytetu e.doc (doc, 52 KB)
Zasady KFS 2021.docx (docx, 68 KB)

II NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO 2021

NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku ogłasza dodatkowy nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców.
 
W ramach ogłoszonego naboru do wykorzystania pozostają środki w wysokości 13 800,00 złotych, powstałe w wyniku rezygnacji pracodawców, których wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie w I naborze.
Wnioski przyjmowane będą od dnia 2 sierpnia 2021 r. do dnia 4 sierpnia 2021 r.

Wnioski można składać w formie:
 • papierowej (osobiście w siedzibie Urzędu, za pośrednictwem poczty lub kuriera) – o zachowaniu terminu decyduje data wpływu wniosku do PUP
 • elektronicznie (wniosek oraz załączniki powinny być opatrzone: kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej).
Wnioski złożone poza wskazanym terminem oraz w innej formie niż wskazana w niniejszym komunikacie nie będą podlegały rozpatrzeniu. 
Środki będą przyznawane zgodnie z „Zasadami finansowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w ramach KFS w 2021 r.", z którymi Pracodawca jest zobowiązany zapoznać się przed przystąpieniem do wypełniania wniosku.

O pomoc mogą ubiegać się Pracodawcy, których wnioski spełniają wymagania przynajmniej jednego z priorytetów  Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii:

Priorytet 1. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych w firmach, które na skutek obostrzeń  zapobiegających  rozprzestrzenianiu  się  choroby  COVID-19,  musiały ograniczyć swoją działalność;

Priorytet  2.Wsparcie  kształcenia  ustawicznego  pracowników  służb  medycznych, pracowników służb socjalnych, psychologów, terapeutów, pracowników domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych, prywatnych domów opieki oraz innych placówek dla seniorów/osób chorych/niepełnosprawnych, które bezpośrednio pracują
z osobami chorymi na COVID-19 lub osobami z grupy ryzyka ciężkiego przebiegu tej choroby;
 
Priorytet 3. Wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w powiecie sanockim zawodach deficytowych; barometr zawodow powiat.

Priorytet 4. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;

Priorytet 5. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem;

Priorytet  6. Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy, w tym także technologii i narzędzi cyfrowych;

Priorytet 7. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają świadectwa ukończenia szkoły lub świadectwa dojrzałości;

Priorytet 8. Wsparcie realizacji szkoleń dla instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź  osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego.

Do wniosku Pracodawca ma obowiązek dołączyć:
 1. zaświadczenia lub oświadczenie o pomocy de minimis, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1;
 2. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2;
 3. kopię dokumentu potwierdzającego oznaczenie formy prawnej prowadzonej działalności - w przypadku braku wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i  Informacji o Działalności Gospodarczej np. kserokopię umowy spółki prawa cywilnego wraz z ewentualnymi wprowadzonymi do niej zmianami, statut w przypadku stowarzyszenia, fundacji czy spółdzielni lub inne właściwe dokumenty;
 4. program kształcenia ustawicznego lub zakres egzaminu, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3;
 5. wzór dokumentu potwierdzającego kompetencje nabyte przez uczestników, wystawianego przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego, o ile nie wynika on z przepisów powszechnie obowiązujących;
 6. pełnomocnictwo – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 (jeżeli dotyczy danego wnioskodawcy);
 7. oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych pracodawcy z realizatorem kształcenia ustawicznego – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6;
 8. informację z instytucji szkoleniowej – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 (jeżeli dotyczy danego wnioskodawcy);
 9. informację dotycząca studiów podyplomowych – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 8 (jeżeli dotyczy danego wnioskodawcy);
oraz oświadczenie dotyczące wybranego przez pracodawcę priorytetu:
 1. oświadczenie dotyczące priorytetu nr 1 – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4a;
 2. oświadczenie dotyczące priorytetu nr 2 – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4b;
 3. oświadczenie dotyczące priorytetu nr 3 – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4c;
 4. oświadczenie dotyczące priorytetu nr 4 – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4d;
 5. oświadczenie dotyczące priorytetu nr 5 – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4e;
 6. oświadczenie dotyczące priorytetu nr 6 – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4f;
 7. oświadczenie dotyczące priorytetu nr 7 – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4g;
 8. oświadczenie dotyczące priorytetu nr 8 – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4h.

Niedołączenie ww. załączników skutkować będzie pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia, o czym pracodawca zostanie poinformowany na piśmie.

Przy rozpatrywaniu wniosków Urząd uwzględnia:

 1. zgodność dofinansowywanych działań z co najmniej jednym z ustalonych priorytetów wydatkowania środków KFS na dany rok;
 2. zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy;
 3. koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku;
 4. posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego;
 5. w przypadku kursów – posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego;
 6. plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS lub plany rozwoju firmy w przypadku pracodawcy;
 7. możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku, z uwzględnieniem przyznanego limitu.
Obowiązujące „Zasady finansowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w ramach KFS w 2021 r." oraz formularz wniosku wraz z wymaganymi załącznikami dostępne są na stronie internetowej:
link www.sanok.praca.gov.pl (Zakładka: Urząd / Dokumenty do pobrania).

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:
(13) 465 70 65, (13) 465 70 61
 
Przydatne Linki:

NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO 2021

NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO

 
Wnioski przyjmowane będą od dnia 18 lutego 2021 r. do dnia 5 marca 2021 r.
 
Wnioski można składać w formie:
 • papierowej (osobiście w siedzibie Urzędu, za pośrednictwem poczty lub kuriera) – o zachowaniu terminu decyduje data wpływu wniosku do PUP
 • elektronicznie (wniosek oraz załączniki powinny być opatrzone: kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej).
Wnioski złożone poza wskazanym terminem oraz w innej formie niż wskazana w niniejszym komunikacie nie będą podlegały rozpatrzeniu. 
Środki będą przyznawane zgodnie z „Zasadami finansowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w ramach KFS w 2021 r.", z którymi Pracodawca jest zobowiązany zapoznać się przed przystąpieniem do wypełniania wniosku.

O pomoc w 2021 roku mogą ubiegać się Pracodawcy, których wnioski spełniają wymagania przynajmniej jednego z priorytetów  Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii:

Priorytet 1. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych w firmach, które na skutek obostrzeń  zapobiegających  rozprzestrzenianiu  się  choroby  COVID-19,  musiały ograniczyć swoją działalność;

Priorytet  2.Wsparcie  kształcenia  ustawicznego  pracowników  służb  medycznych, pracowników służb socjalnych, psychologów, terapeutów, pracowników domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych, prywatnych domów opieki oraz innych placówek dla seniorów/osób chorych/niepełnosprawnych, które bezpośrednio pracują
z osobami chorymi na COVID-19 lub osobami z grupy ryzyka ciężkiego przebiegu tej choroby;
 
Priorytet 3. Wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w powiecie sanockim zawodach deficytowych; barometr zawodow powiat.

Priorytet 4. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;

Priorytet 5. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem;

Priorytet  6. Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy, w tym także technologii i narzędzi cyfrowych;

Priorytet 7. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają świadectwa ukończenia szkoły lub świadectwa dojrzałości;

Priorytet 8. Wsparcie realizacji szkoleń dla instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź  osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego.

Do wniosku Pracodawca ma obowiązek dołączyć:
 1. zaświadczenia lub oświadczenie o pomocy de minimis, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1;
 2. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2;
 3. kopię dokumentu potwierdzającego oznaczenie formy prawnej prowadzonej działalności - w przypadku braku wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i  Informacji o Działalności Gospodarczej np. kserokopię umowy spółki prawa cywilnego wraz z ewentualnymi wprowadzonymi do niej zmianami, statut w przypadku stowarzyszenia, fundacji czy spółdzielni lub inne właściwe dokumenty;
 4. program kształcenia ustawicznego lub zakres egzaminu, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3;
 5. wzór dokumentu potwierdzającego kompetencje nabyte przez uczestników, wystawianego przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego, o ile nie wynika on z przepisów powszechnie obowiązujących;
 6. pełnomocnictwo – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 (jeżeli dotyczy danego wnioskodawcy);
 7. oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych pracodawcy z realizatorem kształcenia ustawicznego – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6;
 8. informację z instytucji szkoleniowej – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 (jeżeli dotyczy danego wnioskodawcy);
 9. informację dotycząca studiów podyplomowych – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 8 (jeżeli dotyczy danego wnioskodawcy);
oraz oświadczenie dotyczące wybranego przez pracodawcę priorytetu:
 1. oświadczenie dotyczące priorytetu nr 1 – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4a;
 2. oświadczenie dotyczące priorytetu nr 2 – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4b;
 3. oświadczenie dotyczące priorytetu nr 3 – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4c;
 4. oświadczenie dotyczące priorytetu nr 4 – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4d;
 5. oświadczenie dotyczące priorytetu nr 5 – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4e;
 6. oświadczenie dotyczące priorytetu nr 6 – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4f;
 7. oświadczenie dotyczące priorytetu nr 7 – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4g;
 8. oświadczenie dotyczące priorytetu nr 8 – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4h.

Niedołączenie ww. załączników skutkować będzie pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia, o czym pracodawca zostanie poinformowany na piśmie.

Przy rozpatrywaniu wniosków Urząd uwzględnia:

 1. zgodność dofinansowywanych działań z co najmniej jednym z ustalonych priorytetów wydatkowania środków KFS na dany rok;
 2. zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy;
 3. koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku;
 4. posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego;
 5. w przypadku kursów – posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego;
 6. plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS lub plany rozwoju firmy w przypadku pracodawcy;
 7. możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku, z uwzględnieniem przyznanego limitu.
W sytuacji, gdy zainteresowanie pracodawców skorzystaniem ze środków KFS przekroczy limit wydatków przyznany na powiat, przy rozpatrywaniu wniosków Urząd może uwzględnić również poniższe kryteria:
 1. w pierwszej kolejności środki przeznaczone będą na finansowanie kursów,
 2. preferowane będą kursy umożliwiające zdobycie kwalifikacji zawodowych lub uprawnień zawodowych (szkolenia zawodowe bez tzw. „miękkich"),
 3. pierwszeństwo w przyznaniu dofinansowania otrzymają pracodawcy niekorzystający
  w latach 2019-2020 ze wsparcia w ramach KFS.
 
Obowiązujące „Zasady finansowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w ramach KFS w 2021 r." oraz formularz wniosku wraz z wymaganymi załącznikami dostępne są na stronie internetowej:
link www.sanok.praca.gov.pl (Zakładka: Urząd / Dokumenty do pobrania).

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:
(13) 465 70 65, (13) 465 70 61
 
Przydatne Linki:

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę