Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku


Informacja o umorzeniu pożyczek
na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej
 

Na podstawie art. 15zzd ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 ze zm.) pożyczka  wraz z odsetkami podlega umorzeniu pod warunkiem, że Pożyczkobiorca przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia, będzie prowadził działalność gospodarczą. Umorzenie pożyczki następuje z urzędu, bez konieczności składania wniosku o umorzenie. Niespełnienie warunku skutkującego umorzeniem pożyczki, powoduje obowiązek
jej spłaty.

Informację pisemną wraz z harmonogramem spłaty pożyczki otrzymają wyłącznie przedsiębiorcy, którzy nie spełnią warunku umorzenia.
 
Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku, po zweryfikowaniu na podstawie danych zawartych w CEIDG/KRS warunku dotyczącego prowadzenia działalności gospodarczej umorzył z urzędu niżej wykazane pożyczki wraz z odsetkami.
Informacja o umorzonych pożyczkach, z powołaniem na numer umowy (wskazany w piśmie Urzędu wraz z przekazaną umową pożyczki) zawarta jest w Wykazie umorzonych pożyczek. Wykaz będzie sukcesywnie aktualizowany.

 

Wykaz umorzonych pożyczek

Informacja dotycząca umorzenia pożyczki dla mikroprzedsiębiorców art. 15 zzd
 

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, wprowadzona została zmiana warunków umorzenia pożyczki. Zgodnie z obowiązującym brzmieniem art. 15zzd ust.7 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych - pożyczka wraz z odsetkami podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

Umorzenie pożyczki nastąpi z urzędu, bez konieczności składania wniosku o umorzenie.

Ważna informacja dla interesantów PUP.

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku informuje, że istnieje możliwość osobistego kontaktu z Urzędem z zachowaniem obowiązującego reżimu sanitarnego.
( maseczka ochronna, dezynfekcja rąk, zachowanie odstępu )

Osoby chcące osobiście zarejestrować się jako bezrobotne lub poszukujące pracy, muszą wcześniej uzgodnić telefonicznie (13 46 570 39 lub 13 46 570 41)
datę i godzinę wizyty.
 

Dokumenty potrzebne do rejestracji osoby bezrobotnej.

 
Osoby zgłaszające osobiście wniosek o wyrejestrowanie z rejestru osób bezrobotnych i poszukujących pracy lub wniosek o wydanie zaświadczenia będą obsługiwane bez konieczności wcześniejszego, telefonicznego uzgodnienia terminu wizyty.
 
Potwierdzenia zgłoszenia gotowości do podjęcia zatrudnienia nadal można dokonywać telefonicznie. Osobista wizyta u doradcy klienta jest możliwa po wcześniejszym uzgodnieniu terminu (13 46 570 06) lub wyznaczeniu terminu przez doradcę.
 
W przypadku konieczności bezpośredniego kontaktu w innych sprawach, należy wcześniej umówić się telefonicznie z właściwym pracownikiem w celu uzgodnienia terminu i godziny wizyty:

Staże - 13 46 570 45, 13 46 570 52
Szkolenia - 13 46 570 61
Prace interwencyjne - 13 46 570 57, 13 46 570 55
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej - 13 46 570 51
Wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy - 13 46 570 56
Bony zasiedleniowe - 13 46 570 59
Krajowy Fundusz Szkoleniowy - 13 46 570 65
 
Osoby posiadające podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP lub kwalifikowany podpis elektroniczny nadal zachęcamy do korzystania z możliwości elektronicznego zarejestrowania się jako osoba bezrobotna oraz korzystania z pozostałych usług elektronicznych oferowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku.


Oświadczenie dotyczące przyznania dodatku solidarnościowego

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku informuje, że w związku ze zmianą
banku obsługującego tut. Urząd Pracy zmianie ulega:

numer rachunku bankowego

Funduszu Pracy.

Numer nowego rachunku - Bank Gospodarstwa Krajowego
04 1130 1105 0005 2484 8120 0005

Pracodawcy wpłacający za oświadczenia i zezwolenia dotyczące zatrudnienia cudzoziemców  Numer nowego rachunku - Bank Gospodarstwa Krajowego

85 1130 1105 0005 2484 8120 0002

W/w rachunki aktualne są od 01.05.2020r.
Czytaj więcej w temacie: Aktualności

6,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu lipca 2020r.
Stopa bezrobocia lipiec 2020 roku

  • 1.200,00 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.440,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 600,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 30.146,88 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
 
 
Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku
Adres ul. Rymanowska
38-500 Sanok
Telefon 13 46 570 00 Centrala
13 46 570 11 Sekretariat
13 46 570 10 Informacja
13 46 570 06 Pośrednictwo Pracy
Fax 13 46 570  01
e-mail rzsa@praca.gov.pl
wojwództwo woj. podkarpackie
NIP 687-12-59-655
REGON 370487260
Skrzynka Podawcza /PUP_SANOK/SkrytkaESP
BIP https://pup_sanok.bip.gov.pl/
   
Obraz przedstawia budynek Powiatowego Urzędu Pracy w Sanoku
 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę