Projekty - Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku


Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie sanockim (III)

UE 


Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku realizuje projekt pozakonkursowy pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie sanockim (III)"
Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
Cel główny projektu: Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia, bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET)
Okres realizacji projektu: 01.01.2017 r. – 30.06.2018 r. (wydłużono okres realizacji projektu do 30.09.2018 r.)
 
Formy wsparcia:
 • Pośrednictwo pracy poprzedzone przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania;
 • Staże;
 • Bony szkoleniowe;
 • Bony zasiedleniowe;
 • Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej;
 • Prace interwencyjne.
Wartość projektu: 3 358 579,00 zł. (w tym dofinansowanie projektu z UE: 3 086 198,00 zł.)
Zwiększono wartość projektu: 4 038 128,00 zł.
 
Szczegóły rekrutacji dostępne w Regulaminie Rekrutacyjnym.
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie wypełniają Kwestionariusz zgłoszeniowy- wersja WORD, wersja PDF oraz Oświadczenie uczestnika projektu - wersja WORD, wersja PDF. W celu zakwalifikowania do udziału w projekcie osoby proszone są o kontakt ze swoim Doradcą Klienta.
 
Projekty

Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy w powiecie sanockim (IV)

Logotypy Logotypy Logotypy Logotypy


Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku realizuje projektwspółfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 pt.

„Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy w powiecie sanockim (IV)"

 

Okres realizacji projektu: 16.01.2018 r. – 31.12.2018 r.

 
Celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych powyżej 29 r.ż.

W ramach projektu w 2018 roku, przewidziano realizację form wsparcia:
 • Pośrednictwo pracy poprzedzone przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania;
 • Staże;
 • Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej;
 • Doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy;
 • Prace interwencyjne.
Pierwszeństwo w przyjęciu do projektu mają osoby, które zgodnie z zaplanowaną ścieżką zakończyły udział w projektach realizowanych w ramach działania 8.2 RPO WPoraz kwalifikujące się do objęcia wsparciem oraz uczestnicy projektów w ramach działania
7.4 RPO WP.

Wartość projektu: 1 026 635,00zł. (w tym dofinansowanie projektu z UE: 872 639,75,00 zł.)
 
Szczegóły rekrutacji dostępne w Regulaminie Rekrutacyjnym.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie wypełniają Kwestionariusz zgłoszeniowy- wersja WORD, wersja PDF oraz Oświadczenie uczestnika projektu - wersja WORD, wersja PDF. W celu zakwalifikowania do udziału w projekcie osoby proszone są o kontakt ze swoim Doradcą Klienta.

Plakat RPO 2018

 

Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy w powiecie sanockim (III)

LOGA

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku realizuje projektwspółfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 pt. „Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy
w powiecie sanockim (III)"

 
Okres realizacji projektu: 01.01.2017 r. – 31.12.2017 r.
 
Celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych powyżej 29 r.ż.
 
W ramach projektu w 2016 roku, przewidziano realizację form wsparcia:
 • Pośrednictwo pracylub poradnictwo zawodowe poprzedzone przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania;
 • Staże;
 • Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej;
 • Doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy.
 
Pierwszeństwo w przyjęciu do projektu mają osoby, które zgodnie z zaplanowaną ścieżką zakończyły udział w projektach realizowanych w ramach działania 8.2 RPO WP, kwalifikujące się do objęcia wsparciem oraz uczestnicy projektów w ramach działania
7.4 RPO WP.
 
Wartość projektu: 1 083 168,00zł. (w tym dofinansowanie projektu z UE: 920 693,00 zł.
 
Szczegóły rekrutacji dostępne w Regulaminie Rekrutacyjnym.
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie wypełniają Kwestionariusz zgłoszeniowy- wersja WORD, wersja PDF oraz Oświadczenie uczestnika projektu - wersja WORD, wersja PDFW celu zakwalifikowania do udziału w projekcie osoby proszone są o kontakt ze swoim Doradcą Klienta.

Projekty
 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę