RPO WP - Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku


Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy w powiecie sanockim (V)

Znak Fundusze Europejskie Barwy Rzeczypospolitej Polskiej Logo Województwa Podkarpackiego Znak Unii Europejskiej

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 pt. „Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy
w powiecie sanockim (V)"

 
Okres realizacji projektu: 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r.
 
Celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych powyżej 29 r.ż.
 
W ramach projektu w 2019 roku, przewidziano realizację form wsparcia:
 • Pośrednictwo pracy lub poradnictwo zawodowe poprzedzone przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania;
 • Staże;
 • Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej;
 • Prace interwencyjne;
 • Doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy.
 
Pierwszeństwo w przyjęciu do projektu mają osoby, które zgodnie z zaplanowaną ścieżką zakończyły udział w projektach realizowanych w ramach działania 8.2 RPO WP oraz kwalifikujące się do objęcia wsparciem oraz uczestnicy projektów w ramach działania
7.4 RPO WP.
 
Łączna kwota na realizację zadań w 2019 roku: 1 085 284,00 zł.
 
Szczegóły rekrutacji dostępne w Regulaminie Rekrutacyjnym.pdf (654K).
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie wypełniają Kwestionariusz zgłoszeniowy- wersja WORD (151K), wersja PDF (555K) oraz Oświadczenie uczestnika projektu - wersja WORD (54K), wersja PDF (307K). W celu zakwalifikowania do udziału w projekcie osoby proszone są o kontakt ze swoim Doradcą Klienta.Plakat przedstawia projekt Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy w powiecie sanockim (IV)

 

Druga szansa

Znak Fundusze Europejskie Barwy Rzeczypospolitej Polskiej Logo Województwa Podkarpackiego Znak Unii Europejskiej

 

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 pt. „Druga szansa".
 
Okres realizacji projektu: 01.07.2018 r. – 31.12.2019 r.
 
Celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej
i zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych powyżej 29 r.ż.
zarejestrowanych w PUP Sanok posiadających II profil pomocy w rozumieniu ustawy
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy/ należących do określonej grupy:
-osoby od 50 roku życia;
-kobiety;
-osoby długotrwale bezrobotne;
-osoby z niepełnosprawnościami;
-osoby o niskich kwalifikacjach.
 
W ramach projektu przewidziano realizację form wsparcia:
-Pośrednictwo pracy poprzedzone przygotowaniem/aktualizacją Indywidualnego Planu Działania;
-Staże;
-Prace interwencyjne.
 
 
Dofinansowanie projektu z UE: 653 862,50 PLN
 
Szczegóły rekrutacji dostępne w Regulaminie Rekrutacyjnym (1,06MB).
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie wypełniają Kwestionariusz zgłoszeniowy- załącznik 1 wersja WORD (110K), załącznik 1 wersja PDF (267K)załącznik 2 wersja WORD (108K), załącznik 2 wersja PDF (141K) oraz Oświadczenie uczestnika projektu - wersja WORD (55K), wersja PDF (392K).
*Dane udostępniono 06.11.2018r.


 

Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy w powiecie sanockim (IV)

Znak Fundusze Europejskie Barwy Rzeczypospolitej Polskiej Logo Województwa Podkarpackiego Znak Unii Europejskiej


Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku realizuje projektwspółfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 pt.

„Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy w powiecie sanockim (IV)"

 

Okres realizacji projektu: 16.01.2018 r. – 31.12.2018 r.

 
Celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych powyżej 29 r.ż.

Projekt „Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy w powiecie sanockim (IV)" skierowany jest do osób bezrobotnych spełniających poniższe kryteria kwalifikowalności:
 1. Wiek powyżej 29 lat (w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie ukończone 30 lat/ od dnia 30 urodzin), zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy
  w Sanoku jako osoby bezrobotne posiadające I lub II profil pomocy w rozumieniu art. 33 ust. 2c ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (w zależności od formy wsparcia) i spełniają przynajmniej jedno z poniższych kryteriów:
 1. Osoby długotrwale bezrobotne (pozostawać bez zatrudnienia nieprzerwanie przez okres ponad 12 m-cy - należy wykazać faktyczny, nieprzerwany czas pozostawania bez zatrudnienia z uwzględnieniem zarówno okresu przed rejestracją w Powiatowym Urzędzie Pracy, jak i po ostatniej rejestracji);
 2. Niepełnosprawność, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
  27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 3. Kobiety;
 4. Wiek powyżej 50 roku życia (osoba od 50 roku życia, to osoba, która w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie miała ukończone 50 lat/od dnia 50 urodzin);
 5. Niskie kwalifikacje zawodowych (osoba o niskich kwalifikacjach to osoba posiadająca wykształcenie wykształcenie ponadgimnazjalne i poniżej);
 6. Rolnicy i członkowie ich rodzin prowadzący indywidualne gospodarstwa rolne do wielkości 2 ha, zamierzający odejść z rolnictwa, należący do wyżej wymienionych grup.

W ramach projektu w 2018 roku, przewidziano realizację form wsparcia:
 • Pośrednictwo pracy poprzedzone przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania;
 • Staże;
 • Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej;
 • Doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy;
 • Prace interwencyjne.
Pierwszeństwo w przyjęciu do projektu mają osoby, które zgodnie z zaplanowaną ścieżką zakończyły udział w projektach realizowanych w ramach działania 8.2 RPO WPoraz kwalifikujące się do objęcia wsparciem oraz uczestnicy projektów w ramach działania
7.4 RPO WP.

Wartość projektu: 1 026 635,00zł. (w tym dofinansowanie projektu z UE: 872 639,75,00 zł.)
 
Szczegóły rekrutacji dostępne w Regulaminie Rekrutacyjnym.pdf (179K).

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie wypełniają Kwestionariusz zgłoszeniowy- wersja WORD (141K), wersja PDF (298K) oraz Oświadczenie uczestnika projektu - wersja WORD (143K), wersja PDF (297K). W celu zakwalifikowania do udziału w projekcie osoby proszone są o kontakt ze swoim Doradcą Klienta.

Plakat przedstawia projekt Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy w powiecie sanockim (IV)

 

Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy w powiecie sanockim (III)

Znak Fundusze Europejskie oficjalne logo Województwa Podkarpackiego logo Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie znak Unii Europejskiej

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku realizuje projektwspółfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 pt. „Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy
w powiecie sanockim (III)"

 
Okres realizacji projektu: 01.01.2017 r. – 31.12.2017 r.
 
Celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych powyżej 29 r.ż.
 
Projekt „Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy w powiecie sanockim (IV)" skierowany jest do osób bezrobotnych spełniających poniższe kryteria kwalifikowalności:
 1. Wiek powyżej 29 lat (w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie ukończone 30 lat/ od dnia 30 urodzin), zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy
  w Sanoku jako osoby bezrobotne posiadające I lub II profil pomocy w rozumieniu art. 33 ust. 2c ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (w zależności od formy wsparcia) i spełniają przynajmniej jedno z poniższych kryteriów:
 1. Osoby długotrwale bezrobotne (pozostawać bez zatrudnienia nieprzerwanie przez okres ponad 12 m-cy - należy wykazać faktyczny, nieprzerwany czas pozostawania bez zatrudnienia z uwzględnieniem zarówno okresu przed rejestracją w Powiatowym Urzędzie Pracy, jak i po ostatniej rejestracji);
 2. Niepełnosprawność, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
  27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 3. Kobiety;
 4. Wiek powyżej 50 roku życia (osoba od 50 roku życia, to osoba, która w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie miała ukończone 50 lat/od dnia 50 urodzin);
 5. Niskie kwalifikacje zawodowych (osoba o niskich kwalifikacjach to osoba posiadająca wykształcenie wykształcenie ponadgimnazjalne i poniżej);
 6. Rolnicy i członkowie ich rodzin prowadzący indywidualne gospodarstwa rolne do wielkości 2 ha, zamierzający odejść z rolnictwa, należący do wyżej wymienionych grup.

W ramach projektu w 2016 roku, przewidziano realizację form wsparcia:
 • Pośrednictwo pracylub poradnictwo zawodowe poprzedzone przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania;
 • Staże;
 • Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej;
 • Doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy.
 
Pierwszeństwo w przyjęciu do projektu mają osoby, które zgodnie z zaplanowaną ścieżką zakończyły udział w projektach realizowanych w ramach działania 8.2 RPO WP, kwalifikujące się do objęcia wsparciem oraz uczestnicy projektów w ramach działania
7.4 RPO WP.
 
Wartość projektu: 1 083 168,00zł. (w tym dofinansowanie projektu z UE: 920 693,00 zł.
 
Szczegóły rekrutacji dostępne w Regulaminie Rekrutacyjnym.pdf (1MB).
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie wypełniają Kwestionariusz zgłoszeniowy- wersja WORD (133K), wersja PDF (427K) oraz Oświadczenie uczestnika projektu - wersja WORD (60K), wersja PDF (849K)W celu zakwalifikowania do udziału w projekcie osoby proszone są o kontakt ze swoim Doradcą Klienta.

Plakat przedstawia projekt Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy w powiecie sanockim (III)
 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę