Krajowy Fundusz Szkoleniowy - Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku


Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Środki Funduszu Pracy w formie Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) przeznaczone są na finansowanie kształcenia pracowników i pracodawców.
Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań rynku pracy. Zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy powinno poprawić zarówno pozycje firm jak i samych pracowników na rynku pracy.

Środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego mogą zostać przeznaczone na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy, w tym m. in:
- kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą;
- egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych;
- badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu;
- ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.
 

Priorytety wydatkowanie środków z KFS na rok 2017


W roku 2017 obowiązują priorytety Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2017 t. j.:
 • wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w sektorach:
  - przetwórstwo przemysłowe (sekcja C, PKD rozpoczynające się od 10 do 33),
  - transport i gospodarka magazynowa (sekcja H, PKD rozpoczynające się od 49 do 53)
  - oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna (sekcja Q, PKD rozpoczynające się od 86 do 88);
 • wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych  (barometr zawodów  i monitoringu zawodów);
 • wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników, którzy mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie  przysługuje prawo do emerytury pomostowej;
Pracodawca może otrzymać środki KFS na sfinansowanie kształcenia ustawicznego podejmowanego przez siebie i swoich pracowników w wysokości:
 • do 80% kosztów kształcenia ustawicznego - nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia
  w danym roku na jednego uczestnika,
   
 • do 100% kosztów kształcenia ustawicznego - jeśli wnioskodawca należy do grupy mikroprzedsiębiorców, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika (mikroprzedsiębiorca to przedsiębiorca, który zatrudnia mniej niż 10 pracowników, a jego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 mln. EUR).
UWAGA:
Wsparcie może być przyznane tylko przed rozpoczęciem kształcenia. Dlatego wnioski należy składać
z odpowiednim wyprzedzeniem, niezbędnym do ich rozpatrzenia przez Starostę.
 
Starosta rozpatruje wnioski wraz z załącznikami, złożone w terminie naboru ogłoszonego na tablicy informacyjnej
w siedzibie powiatowego urzędu pracy oraz na stronie internetowej urzędu.
 
W przypadku gdy wniosek jest wypełniony nieprawidłowo, starosta wyznacza pracodawcy termin nie dłuższy niż 14 dni do jego poprawienia.
Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia, o czym informuje się pracodawcę na piśmie, w przypadku:
1) niepoprawienia wniosku we wskazanym terminie lub
2) niedołączenia wymaganych załączników.
3) złożenia wniosku poza terminem naboru
 
Wymagane dokumenty:
- „Wniosek o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego...." wraz z wymaganymi załącznikami.
 
Szczegółowe informacje: Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku ul. Rymanowska 20 A 38-500 Sanok,
Budynek A pok. Nr 3, lub telefonicznie pod numerami 13-46-570-61, 13-46-570-65.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę